Fara í efni

Gjaldskrár

Gjaldskrá tjaldsvæða Norðurþings

Prenta gjaldskrá

Staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024.        Gjald:
Fullorðnir
1.950 kr nóttin / gistinótt nr. 3 er með 50% afslátt
13-17 ára
950
12 ára og yngri
frítt
Rafmagn
1.200 kr. sólarhringur
Þvottur
950 kr. skiptið

Gjaldskrá bókasafna

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá staðfest í sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024

Gjaldskrá bókasafna Norðurþings
Árgjald
3.500 kr.
Þriggja mánaða skírteini
1000 kr.
Sektir
Bækur og tímarit
25 kr
Geisladiskar
25 kr.
DVD
175 kr.
Plöstun, prentun og ljósritun
Ljósritun A4
60 kr.
Ljósritun A3
80 kr.
Prentun A4
60 kr.
Litaprentun A4
300 kr.
Ljósmyndaprentun
520 kr.
Skönnun
235 k
Ljósmyndapappír 1x A4
300 kr.
Plöstun, kortastærð
250 kr.
Plöstun A4
400 kr.
Bókaplöstun, lítil/meðal
700 kr.
Bókaplöstun, stórt brot
1.150 kr.
Pantanir
Pöntun á safnefni
300 kr.
Millisafnalán, greinar
600 kr.
Millisafnalán, bækur og fleira
1.500 kr.

Gjaldskrá þjónustumiðstöðva

Prenta gjaldskrá

Samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024

Verkstjóri
7.418 kr/klst
Iðnaðarmaður (OH)
6.216 kr/klst
Iðnaðarmaður (ÞM)
5.698 kr/klst
Tækjamaður
5.698 kr/klst
Flokkstjóri - sumar
4.838 kr/klst
Sumarstarfsmaður
4.193 kr/klst
Bæjarvinnustarfsmaður
5.375 kr/klst
Avant 2015
4.623 kr/klst
Kubota st401-2021
3.505 kr/klst
Sexhjól- Can-am 6x6
3.467 kr/klst
Iveko pallbíll
5.805 kr/klst
Husquarna slátturvél
1.733 kr/klst
Sanddreyfari - Kubota
1.459 kr/klst
Sanddreyfari - Bíll
3,238 kr/klst
Kerrur
1.733 kr/klst
Stein-/malbikssög
1.733 kr/klst
Orf
925 kr/klst
Laufblásari
925 kr/klst
Dæla
883 kr/klst
Malarefni óunnið
323 kr. m3
Urðunarkostnaður
13 kr. kg
Snjótroðari
16.179 kr/klst

Gjaldskrá Borgin Sumarfrístund

Prenta gjaldskrá

Samþykkt á 144. fundi sveitarstjórnar Norðurþings 2. maí 2024.
Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. júní 2024

Almennt gjald
Fullt pláss:
26.919 kr.
Hálft pláss (allt að 3 dagar)
16.696 kr.
Einstæðir fullt pláss
19.345 kr.
Einstæðir hálft pláss
12.046 kr.
Systkinaafsláttur:
50% fyrir annað barn m.v. fulla vistun
13.460 kr.
100% fyrir þriðja barn miðað við fulla vistun

Álagning gjalda

Prenta gjaldskrá

Staðfest í sveitarstjórn Norðurþings á 139. og 140. fundi.
Tekur gildi 1. janúar 2024

Útsvar
14,74%
Fasteignaskattur:
A flokkur
0,460 %
B flokkur
1,32 %
C flokkur
1,55 %
Lóðaleiga 1
1,50 %
Lóðaleiga 2
2,50 %
Vatnsgjald:
A flokkur
0,050 %
B flokkur
0,450 %
C flokkur
0,450 %
Holræsagjald:
A flokkur
0,100 %
B flokkur
0,275 %
C flokkur
0,275 %
Sorphirðugjald:
Þjónustugjald A - heimili
74.072 kr.
Þjónustugjald B - Sumarhús
37.036 kr.

Gatnagerðargjöld

Prenta gjaldskrá
SAMÞYKKT
um gatnagerðargjald, stofngjald fráveitu, byggingarleyfisgjald, gjöld vegna skipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld í Norðurþingi.

I. KAFLI

Almennt.
1. gr.

Almenn heimild.

Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í sveitarfélaginu Norðurþingi skal greiða byggingar­leyfisgjald og afgreiðslu- og þjónustugjöld skv. samþykkt þessari í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010. Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í þéttbýli í sveitarfélaginu Norðurþingi skal greiða gatnagerðargjald samkvæmt samþykkt þessari, sbr. 12. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu eru lögð á skv. heimild í 20. gr. skipulags­laga nr. 123/2010.

Fjárhæðir í samþykkt þessari taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarvísitölu eins og hún er birt af Hagstofu Íslands (grunnvísitala samþykktarinnar er 115,6 stig fyrir september 2023).

 

II. KAFLI

Gatnagerðargjald.
2. gr.

Ráðstöfun gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhalds gatna og annarra gatna­mannvirkja.

Tengi- og heimæðargjöld aðveitna og fráveitu eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í gatna­gerðargjaldi.

 

3. gr.

Gjaldstofn gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald er tvíþætt. Annars vegar er það vegna nýrra bygginga og hins vegar vegna stækkunar á eldra húsnæði.

Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er fermetrafjöldi byggingar á tiltekinni lóð. Gjaldstofninn er ákveðinn á eftirfarandi hátt:

  1. Þegar sveitarfélagið úthlutar eða selur lóð eða byggingarrétt á lóð er gatnagerðargjald lagt á í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem heimilt er að reisa á viðkomandi lóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Sama á við um aukinn byggingarrétt vegna stækkunar lóða.
  2. Þegar gatnagerðargjald verður ekki lagt á skv. a-lið, eða ef byggingarleyfi er veitt fyrir stærri byggingu en álagning skv. a-lið var upphaflega miðuð við, er við útgáfu byggingar­leyfis lagt á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem bygg­ingar­leyfi tekur til.

Við álagningu skv. b-lið 2. mgr. skal miða við stærð húss samkvæmt samþykktum uppdráttum og ÍST 50.

 

4. gr.

Útreikningur gatnagerðargjalds.

Greiða skal gatnagerðargjald af hverjum fermetra mismunandi húsgerða eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

Allar fjárhæðir í þessari samþykkt taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breyt­ingu á byggingarvísitölu sem reiknast af Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 163/2007.

Samþykktin gildir jafnt fyrir leigulóðir og eignarlóðir þar sem sveitarfélagið stendur að gatna­gerð. Gjöld upp talin í þessari grein hér að neðan gilda á Húsavík. Gatnagerðargjald vegna lóða og bygginga á Raufarhöfn, Kópaskeri og í Hrísateigi nema 60% af gatnagerðargjaldi á Húsavík.

Grunnur gatnagerðargjalds á hvern fermetra nýbygginga fyrir mismunandi húsgerðir er sem hér segir:

Einbýlishús með eða án bílgeymslu 25.968 kr./m²
Parhús með eða án bílgeymslu 23.082 kr./m²
Raðhús með eða án bílgeymslu 23.082 kr./m²
Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu 12.984 kr./m²
Verslunar-, þjónustu-, iðnaðar- og annað húsnæði 15.869 kr./m²
Hesthús og önnur gripahús í þéttbýli 11.541 kr./m²

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun húsnæðis þannig að hún færist í hærri gjaldflokk, sbr. 1. mgr., skal greiða gatnagerðargjald sem svarar til mis­munar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða byggingarleyfishafi þar sem það á við, á ekki rétt á endurgreiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breytingu.

 

5. gr.

Undanþágur frá greiðslu gatnagerðargjalds.

Undanþegnar greiðslu gatnagerðargjalds eru eftirtaldar byggingar:

  1. Lagnakjallarar og aðrir gluggalausir kjallarar, sem aðeins er gengið í innan frá.
  2. Óeinangruð smáhýsi, minni en 15 m.
  3. Viðbyggingar innan íbúðarhúsalóða (einbýli, raðhús, parhús og fjölbýli) sem úthlutað var fyrir febrúar 2006.

 

6. gr.

Heimild til lækkunar eða niðurfellingar gatnagerðargjalds.

Sveitarstjórn getur lækkað eða fellt niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður, sbr. ákvæði 6. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

 

7. gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjald.

Um samninga um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við sveitarfélagið Norðurþing fyrir gildistöku samþykktar þessarar, svo og skilmálar varðandi gatnagerðargjald, sem sveitarstjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi og lóðareigandi hafa undirgengist, fer samkvæmt eftirfarandi ákvæðum:

  1. Gatnagerðargjald vegna lóða sem úthlutað var fyrir 1. febrúar 2006: Ákvæði samþykktar um gatnagerðargjald í Húsavíkurkaupstað frá 21. maí 1997 gildir í öllu sveitarfélaginu um lóðir sem úthlutað var fyrir 1. febrúar 2006. Þó skal ekki greiða gatnagerðargjald af viðbygg­ingum við íbúðarhúsnæði, sbr. 5. gr.
  2. Gatnagerðargjald vegna lóða sem úthlutað var eftir 1. febrúar 2006 en fyrir 1. mars 2007: Ákvæði samþykktar um gatnagerðargjald í Húsavíkurkaupstað frá 21. febrúar 2006 gildir í öllu sveitarfélaginu um lóðir sem úthlutað var milli 1. febrúar 2006 og 1. mars 2007.

 

8. gr.

Áfangaskipti framkvæmda.

Í þeim tilvikum þegar lóðarhafi hyggst byggja hús, annað en íbúðarhús, í áföngum, getur sveitar­stjórn heimilað slíka áfangaskiptingu og þá skal gatnagerðargjald hverju sinni greiðast samkvæmt þeirri samþykkt sem í gildi er þegar byggingarleyfi hvers áfanga er útgefið.

Umsækjandi skal taka það sérstaklega fram í lóðarumsókn að hann ætli að reisa fyrirhugað mannvirki í áföngum og hvenær hann hyggst hefja framkvæmdir við sérhvern byggingaráfanga.

Verði heimiluð áfangaskipti falla áætluð gjöld í gjalddaga við upphaf hvers byggingaráfanga í samræmi við áform lóðarhafa við úthlutun lóðarinnar.

 

III. KAFLI

Tengigjald fráveitu.
9. gr.

Stofngjald.

Tengigjald fráveitu skal innheimt af og greitt til Orkuveitu Húsavíkur ohf. en sveitarstjórn Norðurþings hefur falið Orkuveitu Húsavíkur ohf. rekstur fráveitumála og framkvæmd samþykktar um fráveitur í sveitarfélaginu Norðurþingi, sbr. 2. mgr. 1. gr. samþykktar um fráveitur í sveitar­félag­inu Norðurþingi. Gildir VII. kafli þessarar samþykktar um greiðsluskilmála, lögveðsrétt og endur­greiðslur um tengigjald fráveitu eftir því sem við á.

Tengigjald fráveitu skal ákveðið í verðskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf.

 

IV. KAFLI

Byggingarleyfisgjöld.
10. gr.

Flokkun bygginga og gjaldskrá.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu á byggingarleyfi sem byggingarfulltrúi/skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir.

Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, byggingarleyfi, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, byggingareftirlit, lögbundnar úttektir, fokheldisvottorð og vottorð um lokaúttekt.

Fyrir byggingarleyfi nýrra húsa, viðbygginga, breytinga húsa, verulegra breytinga innan lóða og samþykki fyrir breyttri notkun greiðist fast gjald kr. 68.666.

Að auki greiðist fyrir hvern fermetra nýbygginga og viðbygginga skv. eftirfarandi:

Íbúðarhúsnæði, bílskúrar, hótel, verslanir, skrifstofur 643 kr./m² byggingar
Iðnaðarhús, verkstæði, virkjanir 525 kr./m² byggingar
Gripahús, hlöður, vélageymslur, tankar, ker, þrær o.s.frv. 408 kr./m² byggingar
Frístundahús, veiðihús, fjallaskálar o.s.frv. 1.167 kr./m² byggingar

 

V. KAFLI

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu.
11. gr.

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir veitingu framkvæmdaleyfa vegna þeirra fram­kvæmda sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir. Gjaldið má ekki vera hærri upphæð en nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins auk kostnaðar við tilheyrandi eftirlit með fram­kvæmd­um.

Lágmarksgjald vegna veitingar framkvæmdaleyfis er kr. 163.856.

Innifalinn í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisveitingar auk kostnaðar við eftirlit.

 

12. gr.

Gjöld vegna skipulagsvinnu.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir grenndarkynningar og deiliskipulags­breyt­ingar eins og hér greinir:

Umfangslítil grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 35.138
Almenn grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 54.619
Lítil breyting á deiliskipulagsuppdrætti eða lóðarblaði kr. 118.342
Grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagi kr. 54.619
Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 2. mgr. 43. gr. kr. 163.858
Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 1. mgr. 43. gr. kr. 218.478
Afgreiðsla nýs deiliskipulags skv. 40. og 41. gr. kr. 218.478

Greitt er fyrir hvern þann lið hér að ofan sem sveitarfélagið þarf að vinna við fullnaðar­afgreiðslu deiliskipulags eða deiliskipulagsbreytingar. Afgreiðslur hér að ofan fela í sér kostnað við umfjöllun sveitarfélagsins auk auglýsinga um kynningu skipulagsins og gildistöku.

Landeigandi eða framkvæmdaaðili getur óskað eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á sinn kostnað. Um ferli slíks deiliskipulags fer skv. 40. og 41. gr. skipulagslaga.

 

VI. KAFLI

Afgreiðslu- og þjónustugjöld.
13. gr.

Gjaldskrá.

Greiða skal fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem inni­falin er í byggingarleyfisgjaldi:

Hver endurskoðun aðaluppdrátta kr. 35.138
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga kr. 35.138
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt kr. 35.138
Vottorð vegna vínveitingaleyfa kr. 35.138
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun kr. 70.095
Gjald fyrir lóðarúthlutun kr. 175.146
Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar kr. 70.095
Fyrir breytingu á lóðarsamningi kr. 35.138
Fyrir breytingu á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs kr. 35.138
Húsaleiguúttektir kr. 70.095
Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu kr. 35.138
Afgreiðsla stöðuleyfis kr. 33.033
Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; pr. mælingu kr. 35.138
Ljósritun: A4: 256 kr./blað, A3: 510 kr./blað    

 

VII. KAFLI

Greiðsluskilmálar, lögveðsréttur og endurgreiðslur.
14. gr.

Greiðsluskilmálar.

Gatnagerðargjald skv. 4. gr. og byggingarleyfisgjöld skv. 10. gr. skal greiða innan mánaðar frá samþykki byggingaráforma, ella öðlast leyfi ekki gildi.

Heimilt er að semja um greiðslufrest og skal það gert skv. sérstökum greiðslusamningi. Gjöld vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr. skal greiða áður en gildistaka skipulags er auglýst. Þjónustugjöld skv. 13. gr. skal greiða innan mánaðar frá því að þjónustan var veitt.

 

15. gr.

Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds. Lögveðsréttur.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds. Gatnagerð­ar­gjald er ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði tryggt með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

 

16. gr.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Gjöld samkvæmt 4. og 9. gr. samþykktar þessarar skulu endurgreidd ef lóðarhafi skilar úthlut­aðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð. Hafi útsetning skv. byggingarleyfi ekki farið fram og fram­kvæmdir ekki hafist getur umsækjandi fengið helming byggingarleyfisgjalda skv. 10. gr. endur­greiddan. Þar með fellur byggingarleyfi niður. Endurgreiðslu vegna 4. gr. er heimilt að fresta þar til lóð hefur verið úthlutað að nýju en þó ekki lengur en í sex mánuði. Gjöld þessi skulu endurgreidd á nafnverði án verðbóta og vaxta og skuldaviðurkenningar skulu ógiltar á sannanlegan hátt. Ekki koma til bætur vegna hugsanlegra framkvæmda á lóðinni.

Gjöld vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr. og þjónustugjöld samkvæmt 13. gr. eru óendurkræf. Um endurgreiðslu fer að öðru leyti skv. 9. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

 

VIII. KAFLI

Gildistaka.
17. gr.

Samþykktin er samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings, 19. október 2023 skv. heimild í lögum nr. 153/2006 um gatnagerðargjald, skipulagslögum nr. 123/2010 og lögum um mannvirki nr. 160/2010.

Samþykktin öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafn­framt fellur úr gildi samþykkt sama efnis nr. 260/2019.

 

Húsavík, 22. nóvember 2023.

Gjaldskrá hafna Norðurþings

Port of Nordurthing - Charges 2024

Prenta gjaldskrá

Tonnage- and quay dues ISK. per. unit

Tonnage dues per GT ISK 21,10

Quay dues per GT for ships up to 10.000 BT ISK 11,30

Quay dues per GT for ships over 10.000 BT ISK 15,0

Reception dues:

Mooring dues per person, daytime rate ISK 19.857

Mooring dues per person, overtime rate ISK 35.743

 

Piloting dues:

Piloting dues per GT per trip ISK 11.95

Piloting dues minimum rate per hour per trip. Min one hour ISK 111.211

Pilot transfer dues per trip Fixed rate ISK 80.217

Piloting dues inside the port area is at half price

 

In accordance with port regulation, all vessels exceeding 60 mt in length are required to use the services of a harbor pilot when maneuvering within ports under authority of ports of Nordurthing.

Tugboat services:

Tugboat dues, hourly rate per GT ISK 14,4

Minimum rate per hour for the Tug Seifur (Stationed in Akureyri) ISK 95.400

Minimum rate per hour for the Tug Sleipnir ISK 86.214

Max price for tug assistance per. hour. ISK 404.853

 

The tugboat Sleipnir is normally stationed in port of Husavik.

Tugboat Seifur is in port of Akureyri and if needed due to size of the ship it is critical to order the tugboat in advance.
The price is according to the tariff at port of Akureyri and is paid by the user.

Passenger fees:

Passenger fee per person ISK 221

 

Maritime security dues:

Security fee per person ISK 148

Security dues per arrival ISK 66.631

Security guard, standard day rate per hour ISK 7.873

Security guard, overtime rete per hour ISK 14.594

 

Waste management dues:

a)

Waste dues per GT according to section a. ISK 0,98

Minimum dues according to section a. ISK 7.583

Maximum dues according to section a. ISK 65.007

 

 

 

 

 

b)

Waste dues per GT according to section b. ISK 0,74

Minimum dues according to section b. ISK 7.438

Maximum dues according to section b. ISK 31.818

 

c)

Ships and boats that arrive more than four times during the calendar year pay according to section b for their fifth arrival and for arrivals thereafter during the year.

 

Disposal dues:

  1. e)

Cruise ships over 60 mt in length shall pay per GT ISK 2,03

Other vessel shall pay per. GT ISK 2,90

 

h)

Disposal of waste:

Disposal dues per m3 minimum fee ISK 17.405

The fee is for one m3. When the cost will be grater for disposal of

waste in shore for the port, the ship must pay any resulting cost of

that disposal.

Fee for collecting waste at vessel. Forklift and truk fee ISK 10.750

Water dues:

Water dues cold water per m3 ISK 459

 

Connection of water daytime rate per hour, min. One hours ISK 6.673

Connection dues for water nighttime per hour min one hours ISK 11.947

Minimum for callout after regular daytime is four hours.

 

 

Electricity dues:

Electricity fee per KWh ISK 23,3

Connection fee per hours daytime rate, min. one hours ISK 6.637

Connection fee per hours overtime rate, min. one hours ISK 11.947

Minimum for callout after regular daytime is four hours.

Minimum quantity is 300 KWh

 

Wharfage dues on goods:

Category 1. per. ton. ISK 456

Category 2. Per. ton. ISK 570

Category 3. Per. ton. ISK 862

Category 4. Per. ton. ISK 2.260

Minimum rate in every category ISK 2.500

Gjaldskrá Landleigu

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 175. fundi Skipulags- og framkvæmdaráð Norðurþings þann 21. nóvember 2023 og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023.

Gjald í landleigu
7.500 kr. per. hektara á ári

Gjaldskrá Gámaleigusvæðis í Haukamýri

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 175. fundi Skipulags- og framkvæmdaráðs Norðurþings 21. nóvember 2023 og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings 30. nóvember 2023

20 feta gámur
3.500 kr. per. mánuð.
Bátakerra
3.500 kr. per. mánuð
40 feta gámur
7.000 kr. per. mánuð.

Gjaldskrá hunda- og kattahalds í Norðurþingi

Prenta gjaldskrá
GJALDSKRÁ
fyrir leyfisgjald vegna hunda- og kattahalds, ásamt gjaldi vegna föngunar og vörslu óskilahunda og óskilakatta í Norðurþingi.

1. gr.

Hunda- og kattaeigendur í Norðurþingi, skulu greiða leyfisgjald skv. 6. gr., 9. gr., 15. gr., 16. gr, og 17. gr. samþykktar nr. 160/2019 um hunda- og kattahald í Norðurþingi, sem staðfest var af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 31. janúar 2019.

2. gr.

Af hundum skal innheimta hundaleyfisgjald skv. 6. gr. að upphæð kr. 13.224,-  á hvern hund í fyrsta sinn við skráningu og síðan árlega á gjalddaga sem sveitarfélagið ákveður.

Af köttum skal innheimta kattaleyfisgjald skv. 6. gr. að upphæð kr. 12.068,-  á hvern kött í fyrsta sinn við skráningu og síðan árlega á gjalddaga sem sveitarfélagið ákveður.

Innifalinn í leyfisgjaldi er eingöngu sá kostnaður sem bæjarfélagið verður fyrir vegna umfjöllunar, umsýslu, auglýsinga, skráningar, trygginga, eftirliti og aflestri. Allur annar kostnaður sem til fellur vegna hunds eða kattar, skal greiða af leyfishafa.

Um vexti af vangreiddum gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari gilda almennar reglur.

Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

3. gr.

Eigendur hunda og katta eru ábyrgir fyrir öllum kostnaði sem hlýst af brotum gegn samþykkt um hunda- og kattahald í Norðurþingi, þ.m.t. óheimilli lausagöngu, handsömun, vörslu og skilum dýranna eða aflífun skv. 9. gr., 16. gr. og 17. gr. sömu samþykktar.

Við afhendingu handsamaðs hunds eða kattar skal leyfishafi greiða kr. 5.922, - fyrir fyrsta skiptið sem hundur eða köttur er fangaður, í annað skiptið skal greiða kr. 11.844,-

Fyrir óskráðan hund eða kött sem er handsamaður, skal eigandi greiða við afhendingu kr. 17.768,-

Miðast greiðsla vegna föngunar við fjölda skipta sem hundur eða köttur er fangaður á almanaks­ári.

Ef til aflífunar hunds eða kattar kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunar­kostnað.

4. gr.

Ofangreind gjaldskrá var samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings á grundvelli. 59. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, og öðlast gildi við birtingu í Stjórnar­tíðindum. Við staðfestingu gjaldskrár þessarar fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1519/2021.

Sjá á vef Stjórnartíðinda Nr. 1454/2022

Gjaldskrá meðhöndlun og förgun sorps

Prenta gjaldskrá

GJALDSKRÁ

Fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Norðurþingi.

  1. gr.

Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Norðurþingi til þess að standa undir kostnaði við sorphirðu, er sem hér segir:

A) Á hverja íbúð í þéttbýli, íbúðarhúss utan þéttbýlis eða lögbýli, greiði húseigandi þjónustugjald: kr. 74.072,-

B) Á hvert frístundahús (sumarbústaðir o.þ.h.) greiðist þjónustugjald sem nemur 50% af fullu sorphirðugjaldi. Hálft gjald nemur kr. 37.036,-

Sumarhúsaeigendur fá klippikort og aðgang að gámasvæðum.

2 gr.

A) Rúmmál íláta og tíðni losana:

Húsavík:

Blandaður úrg. 240 ltr.   21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti.
Matarleyfar  120 ltr. 

21 dagur milli losana í 32 vikur 14 dagar milli losana í 20 vikur 20,5 skipti.

Pappi og pappír  240 ltr. 21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti.
Plast 240 ltr. 21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti.

 

Reykjahverfi:

Blandaður úrg.   660 ltr.  42 dagur milli losana (6 vikur) 8,7 skipti.
Matarleyfar 120 ltr.

21 dagur milli losana í 32 vikur. 14 dagar milli losana í 20 vikur 20,5 skipti.

Pappi og pappír  660 ltr.   42 dagur milli losana (6 vikur) 8,7 skipti. 
Plast 660 ltr 42 dagur milli losana (6 vikur) 8,7 skipti.

 

Kópasker og Raufarhöfn:

Blandaður úrg Ruslapokar  14 dagar milli losana (2 vikur) 26,9 skipti.
Matarleyfar  120 ltr.  28 dagar milli losana (4 vikur) 13,4 skipti.
Pappi og pappír 240 ltr.   28 dagar milli losana (4 vikur) 13,4 skipti
Plast 240 ltr.   28 dagar milli losana (4 vikur) 13,4 skipti.

 

Kelduhverfi, Öxarfjörður og Melrakkaslétta:

Aðgangur að Gámasvæðum fyrir blandaðan úrgang.    
Plast 240 ltr.   28 dagar milli losana (4 vikur) 13,4 skipti.
Pappi og pappír  240 ltr. 28 dagar milli losana (4 vikur) 13,4 skipti.


B) Greiðendur sorphirðugjalda geta óskað eftir stækkun íláta gegn viðbótargjaldi.
Húsavík:

Blandaður úrg. 660 ltr.  Kr. 18.537,-  

21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti.

Blandaður úrg. 1100 ltr.  Kr. 18.537,-   21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti
Pappi og pappír 660 ltr.  Kr. 7.907,-   21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti
Pappi og pappír 1100 ltr. Kr. 7.907,-   21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti
Plast 660 ltr. Kr. 7.907,-   21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti
Plast 1100 ltr. Kr. 7.907,-   21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti

 

Reykjahverfi:

Blandaður úrg. 1100 ltr.  Kr. 19.265,-   42 dagur milli losana (6 vikur) 8,7 skipti.
Pappi og pappír 1100 ltr. Kr. 8.129,-   42 dagur milli losana (6 vikur) 8,7 skipti.
Plast 1100 ltr. Kr. 8.129,-   42 dagur milli losana (6 vikur) 8,7 skipti.


C) Greiðendur sorphirðugjalda geta óskað eftir tvískiptri tunnu í stað tunnu fyrir matarleyfar og blandaðan úrgang.

Húsavík:

Tvískipt tunna(Matarleyfar/Blandaður úrg.)   Kr. 15.588,-

 

3. gr.

Gjöld fyrir meðhöndlun og urðun úrgangs samkvæmt 1. gr. skal innheimta með fasteignagjöldum. Gjöldin eru tryggð með lögveðrétti í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga.

 

4. gr.

Gjald fyrir úrgang sem komið er með til söfnunarstöðvar:
Í sorpstöð er notast við klippikort sem veitir aðgang að sorpstöð og nær yfir allan gjaldskyldan úrgang.

Innifalið í þjónustugjaldi er klippikort sem veitir heimild til að losa allt að 400 kg ári, skipt niður í 20 losanir eða „klipp“.

Þjónustuaðili bíður upp á viðbótar klippikort í þeim tilfellum sem klippikort innifalin í þjónustugjaldi eru að fullu nýtt. Verð á viðbótar klippikorti er skv. gjaldskrá þjónustuaðila.

Fyrirtæki greiða fyrir þjónustu í samræmi við gjaldskrá þjónustuaðila.

5. gr

Tekið er á móti úrgangi sem úrvinnslugjald er lagt á, án endurgjalds.

Ekki er tekið gjaldfrjálst á móti dýrahræjum, en hægt er að framvísa klippikorti í þeim tilfellum eins og þegar um annan gjaldskyldan úrgang er að ræða.

Starfsmaður þjónustuaðila aðstoðar við að flokka úrgang að fenginni lýsingu úrgangshafa.
Losendur úrgangs eru ábyrgir fyrir greiðslu gjaldskylds úrgangs. Framvísun klippikorts er ígildi greiðslu.

6. gr

Sveitarfélagið Norðurþing rekur urðunarstað á Kópaskeri þar sem heimilt er að urða úrgang sem á uppruna sinn á Kópaskeri, Raufarhöfn eða í dreifbýli í nágrenni þeirra. Heimilt er að taka við úrgangi sem hefur verið meðhöndlaður og flokkast ekki undir spilliefni samkvæmt reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang.

Sveitarfélagið Norðurþing rekur urðunarstað í Laugardal við Húsavík þar sem heimilt er að urða úrgang sem hefur verið meðhöndlaður og telst til óvirks úrgangs sbr. tl. 2.1 í II. viðauka við reglugerð 738/2003 um urðun úrgangs.

Tekið er gjald fyrir móttöku sorps til urðunar sem ætlað er að standa undir rekstri urðunarstaða.

7. gr

Gjald fyrir urðun úrgangs á urðunarstöðum í rekstri Norðurþings:

Kópasker

Allir flokkar sem er heimilt að urða  13,0 kr/kg (auk vsk ef við á).

 

8. gr.

Skipulags- og framkvæmdaráði Norðurþings er heimilt að gera sérstaka samninga um móttöku úrgangs og aðra þjónustuþætti þegar um er að ræða afmarkaðri eða víðtækari þjónustu en gjaldskrá tekur til.

9. gr.

Verði vanskil á greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari er hægt að innheimta gjöld með fjárnámi hjá gjaldanda án undangengins dóms, sbr. 4. mgr. 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003, sbr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989.

10. gr.

Gjaldskrá þessi er samþykkt af skipulags- og framkvæmdaráði og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023, með stoð í 13. gr. samþykktar um meðhöndlun úrgangs í Norðurþingi, nr. 646/2017, sbr. 43. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, og 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003. Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Norðurþingi nr. 1452/2022

Hér má sjá gjaldskrá í Stjórnartíðindum

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024

Gjaldskrá - rotþrær

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá
fyrir hreinsun, tæmingu og eftirlit rotþróa í Norðurþingi

Árlegt rotþróargjald er óháð stærð rotþróa og miðast við losun annað hvert ár:
0-6.000 lítrar kr. 19.525 + vsk.

Sé rotþró losuð árlega skal innheimt sem hér segir:
0-6.000 lítrar kr. 39.049 + vsk.


Endurkomugjald (þ.e. ef þró er ekki tilbúin) 50% álag miðað við stærð þróar. Fjárhæð árgjalds miðast við að tæming og skoðun rotþróar eigi sér stað annað hvert ár. Komi fram beiðni um eða ef nauðsynlegt er að tæma rotþró sérstaklega, skal greiða samkvæmt reikningi verktaka.
Fjárhæð árgjalds miðast við að hreinsibíll þurfi ekki að nota lengri barka en 50 metra. Ef leggja þarf lengri barka en 50 metra þá leggjast við kr. 9.382.

Gjaldskrá þessi var samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2022 tekur gildi 1. janúar 2023

Gjaldskrá Slökkviliðs

Prenta gjaldskrá

Samþykkt á 128. fundi sveitarstjórnar þann 1. desember 2022.
Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2023

I. KAFLI

Almennt.

1. gr.

Verkefni Slökkviliðs Norðurþings ákvarðast annars vegar af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim og hins vegar af skilgreiningu á þjónustustigi liðsins ákveðnu af sveitarstjórn Norðurþings.

2. gr.

Slökkvilið Norðurþings innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar fjármálaráðuneytisins.

3. gr.

Slökkviliðsstjóra er heimilt að fella niður gjald vegna starfsemi ef verkefni telst þjóna almanna-hagsmunum og/eða fellur að markmiðum og skilgreiningu á þjónustu liðsins.

II. KAFLI

Lögbundin verkefni.

4. gr.

Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.

Fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 11.565., krónur.

5. gr.

Öryggisvaktir á mannvirki.

Allur kostnaður sem til kann að falla vegna öryggisvakta, skal greiddur af eiganda eða forráðamanni viðkomandi fasteignar.  Slökkviliðsstjóri skal gefa viðkomandi aðilum hæfilegan frest til úrbóta og tilkynna honum það með sannanlegum hætti áður en gripið verður til frekari aðgerða.

Á það jafnframt við um tilfallandi vaktir vegna tímabundinna viðburða þar sem fullum eldvörnum verður ekki við komið eða á meðan unnið er að úrbótum á þeim. Innheimt er að lágmarki 46.259 kr., fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 11.565 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr., sbr. 2.tl. 2. mgr. 29. gr. og 30. gr. laga um brunavarnir.

6. gr.

Lokun mannvirkis.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna lokunar mannvirkis eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að loka skuli viðkomandi mannvirki. Innheimt er 11.565 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 46.259 kr., auk 11.565 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 31. gr. laga um brunavarnir.

7. gr.

Dagsektir.

Ef ekki er brugðist við kröfu slökkviliðsstjóra um úrbætur, innan þess frests sem gefinn hefur verið, er slökkviliðsstjóra heimilt að leggja á dagsektir, enda hafi verið varað við álagningu þeirra þegar frestur var gefinn. Dagsektir renna til viðkomandi sveitarsjóðs og skal hámark þeirra vera 500.000 kr. á dag. Dagsektir má innheimta með fjárnámi. Innheimt er 11.565 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 31. gr. laga um brunavarnir.

8. gr.

Öryggis- og lokaúttektir.

Innheimt er fyrir alla vinnu sem fellur til vegna öryggis- og lokaúttektar, að lágmarki 22.588 kr,. vegna hverrar úttektar. Fyrir stærri úttektir skulu að auki innheimtar 11.565,. kr fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvo tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir.

9. gr.

Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar.

Fyrir fyrstu skoðun og gerð kröfugerðar skal ekkert innheimt.Við aðra skoðun og eftirfylgni kröfugerðar skal tekið fast gjald, 11.565,. kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund hafi kröfugerð verið uppfyllt. Hafi kröfugerð ekki verið uppfyllt skal innheimta að auki 46.259,. kr., Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 46.259 kr., auk 11.565 kr,. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir. 

10. gr.

Eftirfylgni útkalla vegna brunaviðvörunarkerfa.

Sé slökkvilið kallað út vegna boða frá sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi án þess að eldur sé laus skal innheimt fyrir kostnaði af eftirliti með því að gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir endurtekin falsboð. Innheimt er fast gjald fyrir eina klukkustund, 11.565 kr,. fyrir eftirlitið á daglegum vinnutíma., Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 46.259,. kr., Leiði það hins vegar til frekara eftirlits, vegna ítrekaðra falsboðana eða alvarlegra ágalla á brunavörnum, fellur það undir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar sbr. 9. gr. þessarar gjaldskrár og er þá innheimt samkvæmt því. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

11. gr.

Umsagnir.

Umsagnir slökkviliðsstjóra til einkaaðila eða annarra stjórnvalda eru ekki fyrirskrifaðar í lögum

um brunavarnir. Umsagnir til annarra stjórnvalda eru þó eftir atvikum áskildar í lögum um aðra

málaflokka og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

Innheimt er fast gjald, 11.565 kr., fyrir hverja umsögn. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutímastarfsmanns eru innheimtar 46.259 kr., auk 11.565 kr,. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

II. KAFLI

Önnur verkefni og þjónusta.

12. gr.

Slökkviliðið sinnir einnig verkefnum sem eru ekki skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum. Þau verkefni verða þó að falla að tilgangi slökkviliðsins sem er að vinna að velferð íbúa í sveitarfélaginu séu þau ekki falin öðrum til úrlausnar í lögum né framkvæmd í samkeppni við aðra aðila. Því ber að taka gjald fyrir veitta þjónustu.

Fast tímagjald samkvæmt 4. gr. fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 11.565 krónur fyrir lögbundin verkefni. Að teknu tilliti til samkeppnissjónarmiða, þjálfunar, virkjunartíma og þess að þjónustan er aðgengileg allan sólarhringinn, allt árið er fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns innheimt með 35% álagi. Fast tímagjald fyrir vinnu sem ekki er skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum er því 15.247 kr., nema annað sé sérstaklega tekið fram. Þar sem um sérstakan viðbúnað er að ræða, sbr. 12.-14. gr., er að lágmarki innheimt fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir, eða 121.974 kr.

13. gr.

Viðbúnaður vegna eldsvoða og mengunaróhappa.

Í 2. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum kemur fram að lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á landi nema kveðið sé á um annað í lögunum. Lögin gilda enn fremur um björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði. Slökkvistörf og viðbúnaður við mengunar-óhöppum á sjó og í lofti falla ekki undir lögin. Lögin ná því til starfsemi slökkviliða á landi, þ.m.t. slökkvistarfa í jarðgöngum, í skipum sem liggja í höfn og loftförum sem eru á jörðu niðri. Lögin taka ekki til eldvarna í skipum með haffærisskírteini, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum vélknúnum ökutækjum. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna.

 Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 121.974 kr., auk 15.247 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

14. gr.

Viðbúnaður vegna upphreinsunar.

Upphreinsun sem fellur ekki undir skilgreiningu 3. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 á mengunaróhappi er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 121.974 kr., auk 15.247 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

15. gr.

Viðbúnaður vegna verðmætabjörgunar og vatnsleka.

Verðmætabjörgun sem ekki er tilgreind í brunavarnalögum, t.d. vegna vatnsleka, er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 121.974 kr., auk 15.247 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

16. gr.

Ráðgjafarþjónusta.

Falli ráðgjafarvinna undir ákvæði stjórnsýslulaga um upplýsinga- og leiðbeiningaskyldu skal sú vinna undanþegin gjaldi. Ef ráðgjafarvinnan er fyrir utan ákvæði d-liðar 1. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum, um leiðbeiningar til fyrirtækja og stofnana eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi, er þjónustan gjaldskyld. Skal slökkviliðsstjóri upplýsa eiganda eða forráðamenn viðkomandi fasteignar um gjaldtöku, komi til hennar, áður en eiginleg vinna fer fram og gera jafnframt grein fyrir hvert gjaldið er.

 Innheimtar eru 15.247 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

17. gr.

Tækjaleiga.

Tækjaleiga er ekki fyrirskrifuð í lögum um brunavarnir. Þó er eðlilegt að leigja tæki sem eru þess eðlis að ekki er hægt að leigja þau hjá öðrum aðilum eða ef aðstæður kalla á skjóta notkun sem aðrir aðilar geta ekki boðið.

Verðlagning er ákveðin þannig að hún sé ávallt í það minnsta 35% hærri en leiga á svipuðum eða sambærilegum tækjum sem aðrir geta útvegað til að tryggja samkeppnissjónarmið. Oftast er um að ræða dælu- eða körfubíla, t.d. vegna einhverrar uppákomu sem kallar á slíkan búnað. Verðlagningu á tækjum skal endurskoða við hverja breytingu á gjaldskrá þessari.

Tæki slökkviliðs Norðurþings skulu aðeins notuð af starfsmönnum slökkviliðsins. Innheimt er að lágmarki 60.987 kr., fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 15.247,. kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma, auk tækjaleigu.

18. gr.

Fylgd vegna sprengiefnaflutninga.

Sprengiefnafylgd er ekki áskilin í lögum um brunavarnir heldur er kveðið á um slíka fylgd í lögreglusamþykktum og veitir lögreglustjóri ekki heimild til flutnings nema í fylgd slökkviliðs. Innheimt er að lágmarki 60.987 kr., fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 15.247 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma.

19. gr.

Annað.

Innheimt skal gjald fyrir aðra vinnu sem ekki er tilgreind hér og ekki er mælt fyrir um í lögum eða er í samræmi við skilgreint hlutverk liðsins.  Innheimt er fyrir tæki samkvæmt 16. gr. og að lágmarki 60.987 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 15.247 kr,. fyrir hverja byrjaða klukku-stund umfram fjóra tíma.

Getur þetta átt við um þjónustu vegna sérstakra verkefna eins og kvikmyndatöku, móttöku erlendra þjóðhöfðingja eða sendimanna, menningarviðburða o.fl. þess háttar.

IV. KAFLI

Innheimta.

20. gr.

Slökkvilið Norðurþings annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari eða innheimtufyrirtæki sem verkefnið er falið samkvæmt samningi þar að lútandi. Um innheimtu gjalda skal fara eftir viðteknum venjum í innheimtu opinberra stofnana. Gjalddagi gjalda samkvæmt gjaldskránni er útgáfudagur reiknings og eindagi er 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.

Gjöldum sem til eru komin vegna öryggis- og lokaúttekta, sem og aðgerða til að knýja fram úrbætur samkvæmt lögum, sbr. 5. gr. til og með 10. gr., fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum.

 

V. KAFLI

Gildistaka og lagastoð.

21. gr.

Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglu-gerðum settum samkvæmt þeim, er samin af slökkviliðsstjóra og samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum. Gjaldskráin er einnig samþykkt af byggðaráði Norðurþings. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.

F.h  Slökkviliðs Norðurþings 1. janúar 2023,

 

Grímur Kárason

__________


 Sjá á vef Stjórnartíðinda hér / Nr. 1453/2022

 

 

 

Gjaldskrá leikskóla

Prenta gjaldskrá

 

Gjaldskrá þessi var samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings þann 2.maí  2024

Gjaldskrá tekur gildi 1. júní 2024.

Vistun mánaðargjöld
Almennt gjald
1 klst.
4.099 kr.
4 klst.
16.398 kr.
5 klst.
20.497 kr.
6 klst.
24.596 kr.
7 klst.
28.696 kr.
8 klst.
32.795 kr.
Morgunverður
2.786 kr.
Hádegisverður
6.635 kr.
Síðdegishressing
2.786 kr.
Gjald ef barn er sótt eftir umsaminn tíma
kr. 1000.-
Systkinaafsláttur með 2. barni
50%
Systkinaafsláttur með 3. barni
100%
Tekjutengdur afsláttur Einstaklingar - á mánuði
Neðri mörk
Efri mörk
75%
-
430.999
50%
431.000
550.999
25%
551.000
670.999
0%
671.000
Tekjutengdur afsláttur Einstaklingar - á ári
75%
-
5.171.999
50%
5.172.000
6.611.999
25%
6.612.000
8.051.999
0%
8.052.000
Tekjutengdur afsláttur - Sambúðarfólk - á mánuði
Neðri mörk
Efri mörk
75%
-
689.599
50%
689.600
881.599
25%
881.600
1.073.599
0%
1.073.600
-
Tekjutengdur afsláttur - Sambúðarfólk - á ári
75%
8.275.199
50%
8.275.200
10.579.199
25%
10.579.200
12.883.199
0%
12.883.200
-

Gjaldskrá Tónlistarskóla Húsavíkur

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá þessi var samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings þann 2. maí 2024

Gjaldskrá tekur gildi 1. júní 2024

Einkatímar (6-20 ára) - fullt gjald:
Systkinaafsláttur 25%
60 mín
56.825 kr
42.619 kr.
40 mín
43.296 kr.
32.472 kr.
30 mín
36.529 kr.
27.397 kr
20 mín
29.765 kr.
22.324 kr.
Tveir eða fleiri (6-20 ára) fullt gjald:
Systkinaafsláttur 25%
60 mín
33.824 kr.
25.368 kr.
40 mín
27.090 kr.
20.295 kr.
30 mín
24.353 kr.
18.265 kr.
20 mín
20.295 kr.
15.221 kr.
Einkatímar 21. árs og eldri ( fullt gjald):
60 mín
84.503 kr.
40 mín
64.596 kr.
30 mín
44.355 kr.
20 mín
49.196 kr.
Tveir eða fleiri 21 árs og eldri (fullt gjald):
60 mín
49.963 kr.
40 mín
39.969 kr.
30 mín
35.360 kr.
20 mín
29.979 kr.
ANNAÐ:
Marimba
9.944 kr.
Hljóðfæraleiga
8.916 kr.

Gjaldskrá skólamötuneyta

Prenta gjaldskrá

Staðfest á 144. fundi sveitarstjórnar þann 2. maí 2024

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. júní 2024

Hádegisverður grunnskólar
567 kr.
Í Borgarhólsskóla, Öxarfjarðarskóla og grunnskóla Raufarhafnar fá nemendur morgunverð, hádegisverð og ávexti
Hádegisverður leikskólar
567 kr.

Gjaldskrá Frístundaheimilisins Tún

Prenta gjaldskrá

Staðfest á 144. fundi sveitarstjórnar þann 2. maí 2024

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. júní 2024

Mánaðargjald
ALMENNT GJALD:
Vistun í 5 daga í viku
25.646 kr.
Vistun í 4 daga í viku
20.822 kr.
Vistun í 3 daga í viku
15.970 kr.
Vistun í 2 daga í viku
11.160 kr.
Vistun í 1 dag í viku
6.307 kr.
Tekjutengdur afsláttur - Einstaklingar - á mánuði
Neðri mörk
Efri mörk
75%
-
430.999 kr.
50%
431.000 kr
550.999 kr.
25%
551.000 kr
670.999 kr
0%
671.000
-
Tekjutengdur afsláttur - Einstaklingar - á ári
Neðri mörk
Efri mörk
75%
-
5.171.999 kr.
50%
5.172.000 kr
6.611.999 kr.
25%
6.612.000 kr.
8.051.999 kr.
0%
8.052.000 kr.
Tekjutengdur afsláttur - Sambúðarfólk - á mánuði
Neðri mörk
Efri mörk
75%
-
689.599 kr.
50%
689.600 kr.
881.599 kr
25%
884.600 kr.
1.073.599 kr
0%
1.073.600 kr.
-
Tekjutengdur afsláttur - Sambúðarfólk - á ári
Neðri mörk
Efri mörk
75%
-
8.275.199 kr.
50%
8.275.200 kr.
10.579.199 kr.
25%
10.579.200 kr.
12.883.199 kr.
0%
12.883.200 kr.
50% fyrir annað barn
Systkinaafsláttur:
100% fyrir þriðja barn
Innifalið í gjaldi er síðdegishressing

Gjaldskrá Sumarfrístundar

Prenta gjaldskrá

Samþykkt á 144. fundi sveitarstjórnar Norðurþings þann 2. maí 2024.
Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. júní 2024

Stök vika
8.200 kr.
11.400 kr. afsláttur af heildarverði ef allar vikur eru bókaðar í einu.
Gjaldskrá fyrir hádegi - stök vika
3.990 kr.
Einstæðir foreldrar fá 25% afslátt
Þeir sem ætla að nýta sér þann afslátt þurfa að setja sig í samband við forstöðumann frístundar.

Gjaldskrá íþróttamannvirkja Raufarhöfn/Lundur/Kópasker

Prenta gjaldskrá

    

Staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024.        

Salur til útleigu
ÍÞRÓTTAHÚS LUNDUR/KÓPASKER
Leiga á sal fyrir barnaafmæli
5.900 kr.
Stakt skipti einstaklingur
700 kr.
ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN RAUFARHÖFN
1/1 salur (pr. klst)
5.900 kr.
Árskort
10.750 kr. (að auki 1.000 fyrir lykilkort*)
Árskort fyrir eldri borgara og öryrkja
6.450 kr. (1.000 kr fyrir lykilkort*)
* Lykilkortið kostar 1000 kr. sem fæst endurgreitt þegar kortinu er skilað.
** Börn yngri en 16 ára þurfa að vera í fylgd með fullorðnum

Gjaldskrá Íþróttahöll Húsavíkur

Prenta gjaldskrá

                 

Staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024.               

Íþróttahöll Húsavíkur
1/1 salur pr. klst
8.800 kr.
2/3 salur pr. klst.
5.950 kr.
1/3 salur pr. klst.
4.400 kr.
Litli salur pr. klst.
4.400 kr.
Leiga á sal fyrir barnaafmæli
17.550 kr.
Leiga á stólum út úr húsi
550 kr. stk.
Leigugjald - heill sólarhringur
190.100 kr.
Leiga á sal utan hefðbundis opnunartíma ( morguntímar )
1/1 salur pr. klst
14.800 kr.
2/3 salur pr. klst.
11.850 kr.
1/3 salur pr. klst.
10.550 kr.
Litli salur pr. klst.
10.550 kr.

Gjaldskrá Sundlauga Norðurþings

Prenta gjaldskrá

Staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024.        

FULLORÐNIR
Stakir miðar
1.200 kr.
Afsláttarmiðar 10 stk.
6.450 kr.
Afsláttarmiðar 30 stk.
15.650 kr.
Árskort
41.450 kr.
Árskort nr. 2 (fyrir fjölskyldumeðlim)
26.950 kr.
ELDRI BORGARAR ( 67 ÁRA OG ELDRI)
Stakir miðar
720 kr.
Afsláttarmiðar 10 stk.
3.850 kr.
Árskort
24.850 kr.
Fjölskyldukort
16.150 kr.
Frítt fyrir 75% öryrkja
0 kr.
BÖRN 6-17 ÁRA
Stakur miði
500 kr.
Afsláttarmiðar 10 stk
2.700 kr.
Frístundakort 1. barn
3.550 kr.
Frístundakort 2. barn
2.450 kr.
Frístundakort 3. barn
0 kr.
SUNDFÖT/HANDKLÆÐI
Sundföt
1000 kr.
Handklæði
1000 kr.
Handklæði / sundföt
2.000 kr.
Útleiga á Sundlaug með vaktmanni til námskeiða utan opnunar (klst)
10.550 kr.
Útleiga á Sundlaug á opnunartíma fyrir námskeið
5.950 kr.
*Sé þess krafist í afgreiðslu gætu gestir þurft að framvísa viðeigandi skírteinum

Gjaldskrá Skíðasvæðis í Reyðarárhnjúk

Prenta gjaldskrá

 

Stakan dag og árskort er hægt að greiða í lyftuskúr við Reyðarárhnjúk.

Staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024.        

Stakur dagur:
Fullorðnir
1.150 kr.
Börn 6-17 ára
575 kr.
Eldri borgarar
575 kr.
Öryrkjar
575 kr.
Árskort
Fullorðnir
11.500 kr.
Börn 6 -17 ára
5.750 kr.
Eldri borgarar
5.750 kr.
Öryrkjar
5.750 kr.

Gjaldskrá Heimaþjónustu

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir heimaþjónustu í Norðurþingi

1. gr.
Fyrir félagslega heimaþjónustu í Norðurþingi skal greiða gjald fyrir hverja unna
vinnustund sem nemur launaflokki 126 samkvæmt samningum

Starfsmannafélags Húsavíkur, að viðbættu orlofi, álagi og launatengdum gjöldum, samtals: 3. 999. kr.

2.gr.
Varðandi gjaldskyldu fyrir félagslega heimaþjónustu gilda eftirfarandi viðmiðunartekjur:

1. Undanþegnir gjaldskyldu skulu þeir sem ekki hafa aðrar tekjur en ellilífeyrir/örorkulífeyri, tekjutryggingu,heimilisuppbót og tekjutryggingarauka frá almannatryggingum. Svo og þeir sem hafa samtals tekjur innan framangreindra marka. eða 315.525. kr

2. Viðmiðunartekjur fyrir hjón eða sambýlisfólk með sameiginlegan fjárhag eru þær sömu og tilgreindar eru í 1. lið, margfaldaðar með 1,5 eða 473.288, kr.

3. Tekið skal tillit til fjölda barna til 18 ára aldurs.

4.Þjónustuþegar með tekjur sem eru allt að 50 % hærri en viðmiðunartekjur skulu greiða gjald sem nemur 1/3 af tímakaupi starfsmanns

5. Þjónustuþegar með tekjur sem eru yfir 50 % hærri en viðmiðunartekjur skulu greiða gjald sem nemur hálfu tímakaupi starfsmanns.

6. Þjónustuþegar með tekjur yfir 75 % hærri en viðmiðunartekjur, skulu greiða fullt tímakaup starfsmanns.

7. Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald fyrir félagslega heimaþjónustu en sem nemur 75 % af tekjum umfram það sem þeir fá frá Tryggingastofnun Ríkisins.

8. Viðmiðunartekjur sem nefndar eru í þessari málsgrein, hækka til jafns við hækkun bóta Tryggingastofnunar ríkisins.

9.Ekki skal telja sérstaka uppbót lífeyristrygginga vegna læknis- og lyfjakostnaðar og umönnunar- eða bensínstyrk almannatrygginga til tekna.

3.gr.
Heimilt er að gefa eftir hluta greiðslu fyrir veitta félagslega heimaþjónustu eða fella greiðslu alveg niður. Skal þá farið eftir reglum um fjárhagsaðstoð.

4.gr.
Tekið er tillit til fjölda barna á heimili þjónustuþega, 18 ára og yngri og skal draga meðlags upphæð frá Tryggingastofnun ríkisins kr. 43.700. kr frá heildartekjum þjónustuþega fyrir hvert barn, áður en reiknað er út í hvaða gjaldflokki heimilið lendir.

Fullt gjald fyrir hverja unna vinnustund er kr. 3.999.- frá 01.01.2024.

 

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2024.

Tekjumörk þjónustuþega sem búa einir:
Allt að 315.525 kr.pr.mán.
0 kr.
Á bilinu 315.252 - 473.286 kr. pr. mán.
1.333 kr.
Á bilinu 473.286 - 552.169 kr.pr. mán.
2.000 kr.
Yfir 552.169 kr.pr.mán
3.999 kr.
Tekjumörk hjóna:
Allt að 473.288 kr.pr. mán.
0 kr.
Á bilinu 473.288 - 709.932 kr.pr.mán.
1.333 kr.
Á bilinu 709.932 - 828.254 kr.pr.mán.
2.000 kr.
Yfir 828.254 kr.pr.mán.
3.999 kr.
Tekjumörk örorku/endurhæfingarlífeyrisþega er 191.105.- pr. mán

Gjaldskrá Skammtímadvöl 18 ára og eldri

Prenta gjaldskrá

 

Staðfest í sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024. 

SKAMMTÍMADVÖL 18 ÁRA OG ELDRI:
Fæðisgjald
2.069 pr/sólarhring

Gjaldskrá Miðjan

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá þessi var staðfest á 139. fundi sveitarstjórnar Norðurþings þann 30. nóvember 2023.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024. 

Heill dagur með hádegismat
1.503 kr.
Hálfur dagur án hádegimatar
633 kr.

Gjaldskrá Frístund 10 - 18 ára (Borgin)

Prenta gjaldskrá

 

Staðfest á 144. fundi sveitarstjórnar þann 2. maí 2024.
Gjaldskrá tekur gildi 1. júní 2024

Mánaðargjald
ALMENNT GJALD:
Fullt pláss
25.644kr.
Hálft pláss (allt að 3 dagar í viku)
14.742 kr.
EINSTÆÐIR:
Fullt pláss
20.014 kr.
Hálft pláss (allt að 3 dagar í viku)
11.504 kr.
SYSTKINAAFSLÁTTUR:
50% fyrir annað barn m.v. fulla vistun
14.198. kr.
100% fyrir þriðja barn

Gjaldskrá Ferðaþjónustu - ferilbíll

Prenta gjaldskrá

 

Staðfest í sveitarstjórn Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024. 

Megintilgangur ferðaþjónustu er að notendur geti stundað vinnu, nám, þjálfun, notið heilbrigðisþjónustu, hæfingar hvers konar og tómstunda. Ferðir vegna vinnu, þjálfunar, heilsugæslu og hæfingar ganga fyrir öðrum ferðum. Fjöldi ferða til annarra nota er háður takmörkunum og miðað við að þær séu ekki fleiri en 16 á mánuði. Miða skal við að ferðir fyrir einstakling verði ekki fleiri í heild en 44 á mánuði. Heildar fjöldi ferða verði því eigi fleiri en 60 í mánuði. Þetta eru gjaldfríar ferðir.

Ferðaþjónusta aldraðra
594 kr. hver ferð.
ef farið fleiri en 16 ferðir á mánuði greiðast 1.187 kr. fyrir hverja ferð
10 ferða kort: 5.944 kr.
Ferðaþjónusta fatlaðra
Á milli kl. 08:00 - 16:00
0 kr.
Á öðrum tíma
Greiðist gjald sem stendur undir kostnaði launa- og eldsneytis.

Gjaldskrá - stuðningsfjölskylda

Prenta gjaldskrá

 

Gjaldskrá þessi var staðfest á 139. fundi sveitarstjórnar Norðurþings þann 30. nóvember 2023

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024

Greiðsla til stuðningsfjölskylda:
Gjaldskrá stuðningsfjölskylda:
pr. sólarhring
27.291 kr.
Álagsgjald
35.439 kr.
STUÐNINGSFJÖLSKYLDUR SKV. LÖGUM UM FATLAÐ FÓLK
Umönnunarflokkur 1
48.799 kr.
Umönnunarflokkur 2
37.762 kr.
Umönnunarflokkur 3
29.078 kr.