Gjaldskrár

Gjaldskrá tjaldsvæða Norðurþings

Prenta gjaldskrá


Gjaldskráin gildir fyrir tjaldsvæði Norðurþings á Húsavík, Kópaskeri og Raufarhöfn.

*Kópasker og Raufarhöfn eru aðilar að Útilegukortinu 2021 

Gjald:
Fullorðnir
1.600 kr nóttin / gistinótt nr. 3 er með 50% afslátt
18 ára og yngri
frítt
Rafmagn
800 kr. sólarhringur
Þvottur
750 kr. skiptið

Álagning gjalda 2021

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt í Sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020

Útsvar
14,52%
Fasteignaskattur:
A flokkur
0,475 %
B flokkur
1,32 %
C flokkur
1,55 %
Lóðaleiga 1
1,50 %
Lóðaleiga 2
2,50 %
Vatnsgjald:
A flokkur
0,050 %
B flokkur
0,450 %
C flokkur
0,450 %
Holræsagjald:
A flokkur
0,100 %
B flokkur
0,275 %
C flokkur
0,275 %
Sorphirðugjald:
Þjónustugjald A - heimili
56.724 kr.
Þjónustugjald B - Sumarhús
28.313 kr.

Gatnagerðargjöld

Prenta gjaldskrá

 

 

Nr. 260 1. mars 2019

SAMÞYKKT
um gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, byggingarleyfisgjald, gjöld vegna skipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld í Norðurþingi.
 
I. KAFLI
Almennt.
 
1. gr.
Almenn heimild.

Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í sveitarfélaginu Norðurþingi skal greiða byggingarleyfisgjald og afgreiðslu- og þjónustugjöld skv. samþykkt þessari í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010. Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í þéttbýli í sveitarfélaginu Norðurþingi skal greiða gatnagerðargjald samkvæmt samþykkt þessari, sbr. 12. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. Einnig skal greiða vegna sömu framkvæmda tengigjald holræsa skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu eru lögð á skv. heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Fjárhæðir í samþykkt þessari taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins (219.118 kr./m², byggingarvísitala 140,2 stig fyrir október 2018).

II. KAFLI
Gatnagerðargjald.
2. gr.
Ráðstöfun gatnagerðargjalds.
 

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhalds gatna og annarra gatnamannvirkja. Tengi- og heimæðargjöld aðveitna eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í gatnagerðargjaldi.

3. gr.
Gjaldstofn gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald er tvíþætt. Annars vegar er það vegna nýrra bygginga og hins vegar vegna stækkunar á eldra húsnæði. Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er fermetrafjöldi byggingar á tiltekinni lóð. Gjaldstofninn er ákveðinn á eftirfarandi hátt:

a. Þegar sveitarfélagið úthlutar eða selur lóð eða byggingarrétt á lóð er gatnagerðargjald lagt á í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem heimilt er að reisa á viðkomandi lóð samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Sama á við um aukinn byggingarrétt vegna stækkunar lóða.

b. Þegar gatnagerðargjald verður ekki lagt á skv. a-lið, eða ef byggingarleyfi er veitt fyrir stærri byggingu en álagning skv. a-lið var upphaflega miðuð við, er við útgáfu byggingarleyfis lagt á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem byggingarleyfi tekur til.

Við álagningu skv. b-lið 2. mgr. skal miða við stærð húss samkvæmt samþykktum uppdráttum og ÍST 50.

 

 

4. gr.
Útreikningur gatnagerðargjalds.

Af hverjum fermetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Þessi byggingarkostnaður er í október 2018 219.118 kr./m². Allar fjárhæðir í þessari samþykkt taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins. Samþykktin gildir jafnt fyrir leigulóðir og eignarlóðir þar sem sveitarfélagið stendur að gatnagerð. Gjöld upp talin í þessari grein hér að neðan gilda á Húsavík. Gatnagerðargjald vegna lóða og bygginga á Raufarhöfn, Kópaskeri og í Hrísateigi nema 60% af gatnagerðargjaldi á Húsavík.

Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

Einbýlishús með eða án bílgeymslu 9,0%

Parhús með eða án bílgeymslu 8,0%

Raðhús með eða án bílgeymslu 8,0%

Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu 4,5%

Verslunar-, þjónustu-, iðnaðar- og annað húsnæði 5,5%

Hesthús og önnur gripahús í þéttbýli 4,0%

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun húsnæðis þannig að hún færist í hærri gjaldflokk, sbr. 1. mgr., skal greiða gatnagerðargjald sem svarar til mismunar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða byggingarleyfishafi þar sem það á við, á ekki rétt á endurgreiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breytingu.

 

5. gr.
Undanþágur frá greiðslu gatnagerðargjalds.

Undanþegnar greiðslu gatnagerðargjalds eru eftirtaldar byggingar:

a. Lagnakjallarar og aðrir gluggalausir kjallarar, sem aðeins er gengið í innan frá.

b. Óeinangruð smáhýsi, minni en 15 m.

c. Viðbyggingar innan íbúðarhúsalóða (einbýli, raðhús, parhús, fjölbýli) sem úthlutað var fyrir 1. febrúar 2006.

 

6. gr.
Heimild til lækkunar eða niðurfellingar gatnagerðargjalds.

Sveitarstjórn getur lækkað eða fellt niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður sbr. ákvæði 6. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

 

7. gr.
Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjald.
Um samninga um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa gert við sveitarfélagið Norðurþing fyrir gildistöku samþykktar þessarar, svo og skilmálar varðandi gatnagerðargjald, sem sveitarstjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi og lóðareigandi hafa undirgengist, fer samkvæmt eftirfarandi ákvæðum:

a. Gatnagerðargjald vegna lóða sem úthlutað var fyrir 1. febrúar 2006: Ákvæði samþykktar um gatnagerðargjald í Húsavíkurkaupstað frá 21. maí 1997 gildir í öllu sveitarfélaginu um lóðir sem úthlutað var fyrir 1. febrúar 2006. Þó skal ekki greiða gatnagerðargjald af viðbyggingum við íbúðarhúsnæði, sbr. 5. gr.

b. Gatnagerðargjald vegna lóða sem úthlutað var eftir 1. febrúar 2006 en fyrir 1. mars 2007: Ákvæði samþykktar um gatnagerðargjald í Húsavíkurkaupstað frá 21. febrúar 2006 gildir í öllu sveitarfélaginu um lóðir sem úthlutað var milli 1. febrúar 2006 og 1. mars 2007.

 

8. gr.
Áfangaskipti framkvæmda.

Í þeim tilvikum þegar lóðarhafi hyggst byggja hús, annað en íbúðarhús, í áföngum, getur sveitarstjórn heimilað slíka áfangaskiptingu og þá skal gatnagerðargjald hverju sinni greiðast samkvæmt þeirri samþykkt sem í gildi er þegar byggingarleyfi hvers áfanga er útgefið. Umsækjandi skal taka það sérstaklega fram í lóðarumsókn að hann ætli að reisa fyrirhugað mannvirki í áföngum og hvenær hann hyggst hefja framkvæmdir við sérhvern byggingaráfanga. Verði heimiluð áfangaskipti falla áætluð gjöld í gjalddaga við upphaf hvers byggingaráfanga í samræmi við áform lóðarhafa við úthlutun lóðarinnar. 

 

III. KAFLI
Tengigjald fráveitu.
 
 
9. gr.
Stofngjald.
 Stofngjald holræsa fyrir einbýlishúsalóð er kr. 243.345. Fyrir aðrar lóðir greiðist, á hverja tengingu við fráveitukerfi sveitarfélagsins, kr. 366.401.

  

IV. KAFLI
 
Byggingarleyfisgjöld.
 
 
10. gr.
Flokkun bygginga og gjaldskrá. 

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu á byggingarleyfi sem byggingarfulltrúi/skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir. Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, byggingarleyfi, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, byggingareftirlit, lögbundnar úttektir, fokheldisvottorð og vottorð um lokaúttekt. Fyrir byggingarleyfi nýrra húsa, viðbygginga, breytinga húsa, verulegra breytinga innan lóða og samþykki fyrir breyttri notkun greiðist fast gjald kr. 52.147.

Að auki greiðist fyrir hvern fermetra nýbygginga og viðbygginga skv. eftirfarandi:

Íbúðarhúsnæði, bílskúrar, hótel, verslanir, skrifstofur 488 kr./m² byggingar

Iðnaðarhús, verkstæði, virkjanir 399 kr./m² byggingar

Gripahús, hlöður, vélageymslur, tankar, ker, þrær o.s.frv. 310 kr./m² byggingar

Frístundahús, veiðihús, fjallaskálar o.s.frv. 886 kr./m² byggingar

 

V. KAFLI

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu.

 

11. gr.
Gjöld vegna framkvæmdaleyfa.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir veitingu framkvæmdaleyfa vegna þeirra framkvæmda sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir. Gjaldið má ekki vera hærri upphæð en nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins auk kostnaðar við tilheyrandi eftirlit með framkvæmdum. Lágmarksgjald vegna veitingar framkvæmdaleyfis er kr. 124.438.

Innifalinn í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisveitingar auk kostnaðar við eftirlit.

 
12. gr.
Gjöld vegna skipulagsvinnu.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir grenndarkynningar og deiliskipulagsbreytingar eins og hér greinir:

Umfangslítil grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 26.685

Almenn grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 41.479

Lítil breyting á deiliskipulagsuppdrætti eða lóðarblaði kr. 89.872

Grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagi kr. 41.479

Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 2. mgr. 43. gr. kr. 124.438

Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 1. mgr. 43. gr. kr. 165.918

Afgreiðsla nýs deiliskipulags skv. 40. og 41. gr. kr. 165.918

Greitt er fyrir hvern þann lið hér að ofan sem sveitarfélagið þarf að vinna við fullnaðarafgreiðslu deiliskipulags eða deiliskipulagsbreytingar. Afgreiðslur hér að ofan fela í sér kostnað við umfjöllun sveitarfélagsins auk auglýsinga um kynningu skipulagsins og gildistöku.

Landeigandi eða framkvæmdaaðili getur óskað eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á sinn kostnað. Um ferli slíks deiliskipulags fer skv. 40. og 41. gr. skipulagslaga. 

 

VI. KAFLI

Afgreiðslu- og þjónustugjöld.
 
 
13. gr.
Gjaldskrá.

Greiða skal fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem innifalin er í byggingarleyfisgjaldi:

Hver endurskoðun aðaluppdrátta kr. 26.685
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga kr. 26.685
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt kr. 26.685
Vottorð vegna vínveitingaleyfa kr. 26.685
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun kr. 53.232
Gjald fyrir lóðarúthlutun kr. 133.010
Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar kr. 53.232
Fyrir breytingu á lóðarsamningi kr. 26.685
Fyrir breytingu á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs kr. 26.685
Húsaleiguúttektir kr. 53.232
Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu kr. 26.685
Afgreiðsla stöðuleyfis kr. 26.685
Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; pr. mælingu kr. 26.685
Ljósritun: A4: 194 kr./blað, A3: 387 kr./blað
 
 
 

VII. KAFLI

Greiðsluskilmálar, lögveðsréttur og endurgreiðslur.

14. gr.
Greiðsluskilmálar.

Gatnagerðargjald skv. 4. gr., tengigjöld fráveitu skv. 9. gr. og byggingarleyfisgjöld skv. 10. gr. skal greiða innan mánaðar frá samþykki byggingaráforma, ella öðlast leyfi ekki gildi.

Heimilt er að semja um greiðslufrest og skal það gert skv. sérstökum greiðslusamningi. Gjöld vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr. skal greiða áður en gildistaka skipulags er auglýst. Þjónustugjöld skv. 13. gr. skal greiða innan mánaðar frá því að þjónustan var veitt.

15. gr.
Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

Lögveðsréttur. Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds. Gatnagerðargjald er ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði tryggt með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

16. gr.
Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Gjöld samkvæmt 4. og 9. gr. samþykktar þessarar skulu endurgreidd ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð. Hafi útsetning skv. byggingarleyfi ekki farið fram og framkvæmdir ekki hafist getur umsækjandi fengið helming byggingarleyfisgjalda skv. 10. gr. endurgreiddan. Þar með fellur byggingarleyfi niður. Endurgreiðslu vegna 4. og 9. gr. er heimilt að fresta þar til lóð hefur verið úthlutað að nýju en þó ekki lengur en í sex mánuði. Gjöld þessi skulu endurgreidd á nafnverði án verðbóta og vaxta og skuldaviðurkenningar skulu ógiltar á sannanlegan hátt. Ekki koma til bætur vegna hugsanlegra framkvæmda á lóðinni. Gjöld vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr. og þjónustugjöld samkvæmt 13. gr. eru óendurkræf. Um endurgreiðslu fer að öðru leyti skv. 9. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. 

 

VIII. KAFLI

Gildistaka.

17. gr.

Samþykktin er samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings, 13. desember 2018 skv. heimild í lögum nr. 153/2006 um gatnagerðargjald, skipulagslögum nr. 123/2010, lögum um mannvirki nr. 160/2010 og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Samþykktin öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt sama efnis nr. 810/2016. Húsavík, 1. mars 2019.

Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri. __________

B-deild – Útgáfud.: 18. mars 2019

Gjaldalisti Hafna Norðurþings

Prenta gjaldskrá
Lestar- og bryggjugjöld                                                                                                 Kr. per. einingu
Lestagjald per. BT                                                                                                             17,3 kr.
Bryggjugjöld per. BT Skip minni en 10.000 BT                                                       9,2 kr.
Bryggjugjöld per. BT Skip stærri en 10.000 BT                                                       12,3 kr.
Mánaðargjald per BT föst viðlega per. mán.                                                          117 kr.
Lágmarksgjöld báta 20 BT og stærri per. mán.                                                      12.930 kr.
Lágmarksgjöld báta undir 20 BT  per. mán.                                                             7.842 kr.
Bátar í uppistöðu á hafnarsvæðum per. mán.                                                      5.579 kr.
Bátar í uppistöðu lengur en 6 mánuði per. mán.                                                 22.876 kr.
Bátavagnar og kerrur á hafnarsvæðum per. mán.                                               5.579 kr.
 
Skútugjöld:        
Gjald fyrir hvern byrjaðan dag                                                                                     4.200 kr.
               
Flotbryggjugjöld:            
Bátar að 15 BT                                                                                                                   10.030 kr.
Bátar að 15-30 BT                                                                                                             30.874 kr.
Bátar að yfir 30 BT                                                                                                           55.564 kr.
 
Vörugjöld:         
Vörur sem flokka skal til vörugjalds ( sjá nánar í heildar gjaldskrá )             
1. fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.                                                                             383 kr.
1. fl. Gjald fyrir laust efni losað eða lestað af bryggju                                        803 kr.
2. fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.                                                                             482 kr.
3. fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.                                                                             715 kr.
4. fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.                                                                             1.912 kr.
5. fl. Aflagjald                                                                                                                     1,60%
Lágmarksgjald í öllum flokkum                                                                                  2.500 kr.
 
Úrgangsgjald:   
Gjald per. BT. skips samkvæmt lið a.                                                                         0,84 kr.
Lágmarksgjald samkvæmt lið a.                                                                                  6.166 kr.
Hámarksgjald samkvæmt lið a.                                                                                   55.377 kr.
               
Gjald per. BT skips samkvæmt lið b.                                                                         0,6 kr.
Lágmarksgjald samkvæmt lið b.                                                                                  6.048 kr.
Hámarksgjald samkvæmt lið b.                                                                                   27.105 kr.
Fast gjald samkv. lið d.                                                                                                   6.048 kr.             
Förgunargjöld:
Farþegaskip yfir 60m á lengd skulu greiða per. BT                                               1,70 kr.
Önnur skip skulu greiða per. BT                                                                                  2,42 kr.
 
Hver einstök losun:        
Gjald per m3 sorps, lágmarksgjald                                                                             13.914 kr.
 
Sorpgjald báta og skipa sem hafa fasta viðlegu í höfn:   
Bátar að 15 BT                                                                                                                   2.263 kr.
Bátar 15-50 BT                                                                                                                   4.526 kr.
Bátar yfir 50 BT                                                                                                                 9.050 kr.
 
               
Vigtargjöld:       
Vigtargjald, hvert byrjað tonn                                                                                     171 kr.
Lágmarksgjald fyrir einstaka vigtun að 10 tonnum                                             1.637 kr.
Skráningargjald afla, hvert byrjað tonn                                                                    116 kr.
Skráningargjald v. endurvigtunar, hver löndun                                                    1.672 kr.
Kranagjald hafnarkrana, hvert byrjað tonn                                                            210 kr.
Kranagjald er innifalið í vigtargjaldi ef afli er undir 1.000 kg.          
Vigtun ökutækja, vagna o.fl.                                                                                        2.593 kr.
               
Vigtun í yfirvinnu                                                                                                              6.471 kr.
Útkallsvigtun ( Útkall deilist niður á notendur en aldrei
minna en 1/4 af útkalli )                                                                                 23.978 kr.
               
Vatnsgjöld:        
Vatnsgjald frá bryggju kalt vatn, hver m3                                                                383 kr.
Vatnsgjald frá bryggju heitt vatn, hver m3                                                             615 kr.
Lágmarksgjald kalt vatn. Miðað við 10 m3                                                              3.827 kr.
Lágmarksgjald heitt vatn. Miðað við 10 m3                                                            6.154 kr.
               
Bátar með fasta viðlegu, mánaðargjald, að 15 BT                                                764 kr.
Bátar með fasta viðlegu, mánaðargjald, að 15-50 BT                                         1.529 kr.
Bátar með fasta viðlegu, mánaðargjald, yfir 50 BT                                              3.602 kr.
               
Tengigjald í dagvinnu per klst.                                                                                     5.034 kr.
Tengigjald í yfirvinnu per klst.                                                                                     8.054 kr.
Lágmarks útkall 4 klst.   
               
Raforkugjöld:   
Raforkusala frá bryggju, hver KWh                                                                            19,7 kr.
Tengigjald í dagvinnu per klst.                                                                                     5.034 kr.
Tengigjald í yfirvinnu per klst.                                                                                     8.054 kr.
Lágmarks útkall 4 klst.   
Lágmarksgjald miðast við 300 KWh                                                                           5.910 kr.
Mælaleiga, mánaðargjald, lágmark                                                                           7.362 kr.
 
Geymslugjöld: 
Geymsla á farmverndarsvæði, per. m2 (mánaðargjald)                                    202 kr.
Geymsla á frágengið Svæði, per. m2 (mánaðargjald)                                         141 kr.
Geymsla önnur svæði, per. m2 (mánaðargjald)                                                   74 kr.
               
Gjald fyrir skammtímageymslu gáma á hafnarsvæðum.  
Geymsla fyrir 20" gám per. Sólarhring                                                                     581 kr.
Geymsla fyrir 40" gám per. Sólarhring                                                                     1.160 kr.
Innheimt er raforka af tengdum frystigámum samkvæmt mælingu.          
               
Mánaðarleiga fyrir gáma á tilgreindum gámageymslusvæðum.   
Geymsla fyrir 20" gám per. Mánuð                                                                           6.310 kr.
Geymsla fyrir 40" gám per. Mánuð                                                                           12.620 kr.
 
Gjald vegna ósamþykktrar geymslu á hafnasvæðum per sólarhring.           6.435 kr.             
 
Gjald fyrir skammtímageymslu veiðarfæra og búnaðar á hafnarsvæðum.
Eftir fyrstu fimm dagana per. Sólarhring                                                                 6.435 kr.
 
Svæði fyrir söluhús án vatns og rafmagns per. Mánuð                                      42.066 kr.
 
Hafnsögugjöld:
Hafnsögugjald per BT fyrir hverja ferð                                                                     9,9 kr.
Hafnsögugjald lágmark                                                                                                  91.928 kr.
Flutningur hafnsögumanns, fast gjald                                                                      66.308 kr.
               
Móttaka skipa:
Festargjald per. mann í dagvinnu                                                                               15.993 kr.
Festargjald per. mann í næturvinnu                                                                         27.016 kr.
Festargjald per. mann á stórhátíðardögum greiðist
tvöfalt næturvinnugjald
               
Þjónusta dráttarbáta:    
Tímagjald aðstoð dráttarbáts per. klst.                                                                    11,7 kr.
Lágmarksgjald fyrir Seif per. klst.                                                                               78.858 kr.
Lágmarksgjald fyrir Sleipni per. klst.                                                                         71.265 kr.
Hámarksgjald fyrir aðstoð dráttarbáts                                                                     328.570 kr.
 
Fyrir fylgd innan hafnar er tekið hálft gjald.
 
ATH Seifur er staðsettur á Akureyri og þarf að óska eftir honum með góðum fyrirvara.
Kostnaður við siglingu á milli hafna er samkvæmt gjaldskrá Hafnarsamlags Norðurlands og er greiddur af notanda.
 
Farþegagjöld:
Farþegagjald per. farþega                                                                                             184 kr.
 
Hafnar- og siglingaverndargjald:
Farþegavernd per. farþega farþegaskipa                                                124 kr.
Farmvernd, álag á vörugjöld                                                                                        20%
Öryggisgjald vegna hafnarverndar fyrir hverja komu                                         55.719 kr.
Öryggisgæsla per. Klst. í dagvinnu                                                                             6.464 kr.
Öryggisgæsla per. Klst. í næturvinnu per. öryggisvörður                                  12.204 kr.
               
Önnur gjöld:     
Leiga á landgöngum fyrir hverja byrjaða 24 tíma                                 30.000 kr.
               
Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án vsk.   
               
Sé ósamræmi á milli þessa gjaldalista og gjaldskrár sem samþykkt var af hafnarstjórn í nóvember 2020, gildir heildar gjaldskrá hafna Norðurþings fyrir árið 2021, sem birt hefur verið á heimasíðu Norðurþings.            

Gjaldskrá hafna Norðurþings

Prenta gjaldskrá

GJALDSKRÁ

fyrir Hafnarsjóð Norðurþings

Gildissvið.


1. gr.
Gjaldskrá þessi gildir fyrir hafnir Norðurþings, þ.e. Húsavíkurhöfn, Raufarhafnarhöfn og Kópaskershöfn og er sett skv. heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003 með síðari breytingum.


2. gr.
Við ákvörðun hafnagjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við brúttó tonnatölu skipa sam-kvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar um mælingu skipa frá 1969.


3. gr.
Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til Hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar og njóta þjónustu þeirra.

 

Skipagjöld.
4. gr.
Lestargjöld:
Af öllum skipum skal innheimta lestargjald á mælieiningu skips skv. 2. gr. við hverja komu til hafnar.
Af fiskiskipum og bátum skal þó ekki innheimta lestargjald oftar en tvisvar í mánuði og einu sinni í hverjum mánuði liggi skip við bryggju til lengri tíma.
Undanþegin greiðslu lestargjalds eru herskip, varðskip og skip sem eru gerð út til vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau nýti ekki aðra þjónustu.
Lestargjald pr. brt, 17,30 kr.


Bryggjugjöld:
Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða bryggjugjöld á mæli-einingu skv. 2. gr. fyrir hverja byrjaða 24 tíma sem skipið liggur bundið.
Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum undir 100 brt sem mánaðargjald á mælieiningu, en þó aldrei lægra en uppgefið lágmarksverð á mánuði skv. eftirfarandi flokkun:
Bryggjugjöld pr. brt fyrir skip minni en 10.000 brt, 9,20 kr.
Bryggjugjöld pr. brt fyrir skip stærri en 10.000 brt, 12,30 kr.
Mánaðargjöld pr. brt, 117 kr.
Lágmarksgjöld báta 20 brt og stærri fyrir hvern byrjaðan mánuð, 12.930 kr.
Lágmarksgjöld báta undir 20 BT  per. mán., 7.842 kr.

Bátar í vetraruppistöðu á hafnarsvæðum, hvern byrjaðan mánuð, 5.579 kr.
Bátar í uppistöðu lengur en 6 mánuði á hafnarsvæði, hvern byrjaðan mánuð, 22.876 kr.
Bátavagnar og kerrur á hafnarsvæðum, hvern byrjaðan mánuð, 5.579 kr.
Heimilt er að leggja allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 3 mánuði.
Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem eru í langtíma viðlegu vegna ann-arrar starfsemi en útgerðar þ.e. bátar og skip sem ekki skila afla- eða farþegagjaldi til hafnarinnar.
Bryggjugjöld af erlendum skútum og skemmtibátum. Innifalið vatn og rafmagn.
Gjald fyrir hvern byrjaðan dag, 4.200 kr.

 

Vörugjöld.
5. gr.
Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan marka hafnarinnar, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum, eins fljótt og auðið er, til hafna Norðurþings, vegna álagningar vörugjalda.


6. gr.
Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.


7. gr.
Af vörum fluttum með reglulegum strandsiglingum, til hafnar, er veittur 40% afsláttur af vöru-gjöldum í hverjum verðflokki. Af vörum sem fara frá höfn skal greiða fullt vörugjald í fyrstu lest-unarhöfn. Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.
Í samræmi lög nr. 52/2013 um heimild til samninga um kísilver í landi Bakka í Norðurþingi og fjárfestingarsamning ríkisins við PCC SE og PCC BakkiSilicon hf. gilda sérákvæði um afslátt félags-ins PCC BakkiSilicon hf. Samkvæmt samningi hafnarsjóðs og PCC BakkiSilicon hf. frá 30. júlí 2013 skal félaginu veittur 40% afsláttur af vörugjöldum vegna inn- og útflutnings, hvort sem flutn-ingurinn fer fram með reglubundnum strandsiglingum eða með beinum inn- og útflutningi.


8. gr.
Um vörugjald af flutningi ferjuskipa skal semja við ferjueiganda sem innheimtir gjaldið ásamt flutningsgjaldi og stendur skil á því til hafnarinnar. Farþegar, bifreiðar þeirra, farangur og vöruflutn-ingar með ferjum og flóabátum sem njóta styrks samkvæmt vegalögum eru undanþegnir vörugjaldi. Heimilt er þó að taka vörugjöld af vöru í vörugjaldsflokkum 1, 2 og 3 í a) lið 12. gr. hér á eftir.


9. gr.
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:
Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.
Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.
Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.


10. gr.

Vörugjald skal reikna eftir þyngd með umbúðum eða verðmæti, af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té afrit af farmskrá áður en lestun eða losun hefst. Þyki hafnar-stjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu, ósundurliðað eða farmlýsing óskýr skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.


11. gr.
Vörur skal flokka til eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir.


Vörugjaldskrá:
1. fl.: Heilfarmar af lausu efni í lestum eða bílum, svo sem kol, laust korn, salt, sandur, möl, kvarts, málmgrýti og önnur steinefni, vikur, kísilgúr, sement, áburður, súrál, koks, og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.
a) Gjald fyrir hvert byrjað tonn, 383 kr.
b) Farmar af lausu efni losað eða lestað beint af hafnarsvæði, 803 kr.

2. fl.: Heilfarmar af vökva sem dælt er í land eða um borð í skip s.s. bensín og brennsluolíur. Lýsi. fiskimjöl, fiskifóður, þörungamjöl ásamt inn- og útfluttum sjávarafurðum.
Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd.
Gjald fyrr hvert byrjað tonn, 482 kr.


3. fl.: a) Þungavarningur svo sem sekkjavörur, óunnir málmar og timbur, stálbitar, steypustyrktar-járn, brotajárn, byggingarefni ýmiss konar, rör, gifsplötur, rafmagnsstrengir, málmklæðn-ingar og einangrun. Útgerðarvörur, smurolíur, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir. Steinull, sauðskinn, plaströr, gler og umbúðir.
b) Vörur sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. Vörugjald greiðist ekki af bifreiðum ferðamanna, enda ferðast eigendur með sama skipi.

Gjald fyrir hvert byrjað tonn, 715 kr.


4. fl.: Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1.–3. fl. s.s. vélar og varahlutir, vinnuvélar, tæki og tækjabúnaður hvers konar. Skrifstofu- og aðstöðugámar. Heimilistæki og skrifstofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, aflvélar, mótorar, mælitæki. Húsbúnaður, búslóð, húsgögn, vefnaðarvara, fatnaður og gúmmí. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glysvarningur ýmiss konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur og lyf.
a) Vörur sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd.
Gjald fyrir hvert byrjað tonn, 1.912 kr.


5. fl.: 1,60% af heildaraflaverðmæti sjávarafla sem lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildar-verðmæti aflans.
Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd.
Gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.
Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Seljanda ber að standa skil á aflagjaldi og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. Við sölu aflans til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð Verðlagsstofu skiptaverðs.
Um aflagjald af grásleppuhrognum gildir sama regla og með landaðan bolfisk og skal útgerðarmaður eða verkandi skila til hafnaryfirvalda skýrslum um heildarverðmæti hrogn-anna. Verði þeim ekki skilað munu hafnaryfirvöld ná í þær tölur inn á vefsíðu Fiskistofu sem vigtarmenn hafa aðgang að.
Af vörum fluttum til hafnar með reglubundnum strandflutningum er veittur 40% afsláttur af vörugjöldum í hverjum verðflokki. Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 2.500 á hvert tonn.


Úrgangs- og förgunargjald.
12. gr.
Samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 og reglugerð nr. 1200/2014 ber skipstjóri ábyrgð á að úrgangi frá skipi sé skilað til hafnar eða viðurkennds þjón-ustuaðila áður en látið er úr höfn.
Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningarlaust skila fyrir komu skips til hafnar útfylltu eyðublaði til hafnarinnar um magn og tegund þess úrgangs sem skilað skal á land. Misbrestur á því getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar.
Skip sem óskar eftir að hafnir Norðurþings taki á móti úrgangi skal tilkynna um það að lágmarki 48 klst. fyrir komu til hafnar.
Annist höfn móttöku og förgun á úgangi frá skipi skal gjald greitt fyrir þjónustuna fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Fari kostnaður við förgun og eyðingu umfram uppgefið gjald hafnarinnar greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur við móttöku og förgun.
Öll skip sem falla undir c-lið 11. gr. laga um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 skulu greiða eftirfarandi vegna úrgangs:

a. Úrgangsgjald: Við komu skips til hafna skal skip greiða gjald á brt. Gjald þetta skal standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á úrgangi.
Gjald pr. brt skips samkvæmt lið a, 0,84 kr.
Lágmarksgjald samkvæmt lið a, 6.166 kr.
Hámarksgjald samkvæmt lið a, 55.377 kr.


b. Úrgangsgjald: Gjald skv. staflið a má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og frá-gangur skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.
Gjald pr. brt skips samkvæmt lið b, 0,6 kr.
Lágmarksgjald samkvæmt lið b, 6.048 kr.
Hámarksgjald samkvæmt lið b, 27.105 kr.


c. Úrgangsgjald: Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á almanaksárinu greiða samkvæmt b-lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.


d. Úrgangsgjald: Skip og bátar sem eru undir 60 metrum að lengd, eru ekki hafnsöguskyld og hafa varanlega viðveru í höfnum Norðurþings skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi
Fast gjald á mánuði samkvæmt lið d, 6.048 kr.


e. Förgunargjald: Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. gr. laga nr. 33/2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skila úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa á undir eftirliti, umsýslu og förgun á úrgangi sem skilað er á land:
Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,70 kr. pr. brt.
Önnur skip skulu greiða 2,42 kr. pr. brt.
Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangeinda viðmiðun. Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðveru í höfnum Norðurþings skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 36.914 kr.


f. Förgunargjald: Skili skip sorpi til hafnarinnar eða leiti til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. e-lið fellt niður enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist hafnaryfirvöldum innan tveggja sólarhringa frá brottför skips hafi skip leitað beint til viðurkenndrar móttökustöðvar.


g. Samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr. 1200/2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætl-unarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs.
Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhend-ingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.


h. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og c-lið 11. gr. laga nr. 33/2004 skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi.
Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 13.914 á hvern rúmmetra. Lágmarksgjald miðast við einn rúmmetra. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnað umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur. Höfnin skilar sorpi til sorpmóttöku í samræmi við magn í kg. Hafnarsjóður áskilur sér rétt til að umreikna kg gjald yfir í rúmmetragjald til viðskiptavina hafna ef kostnaður per þyngd á sorpi er hærri en rúmmetragjald hafnar.


Förgunargjald:
Gjald pr. brt, farþegaskip, 1,70 kr.
Gjald pr. brt, önnur skip, 2,42 kr.


Hver einstök losun:
Gjald pr. m³ sorps, lágmarksgjald, 13.914 kr.
Sorpgjald báta og skipa sem hafa fasta viðlegu í höfn:
Bátar að 15 brt, fyrir hvern byrjaðan mánuð, 2.263 kr.
Bátar 15-50 brt, fyrir hvern byrjaðan mánuð, 4.526 kr.

Bátar yfir 50 brt, fyrir hvern byrjaðan mánuð, 9.050 kr.
Ef skipstjóri eða útgerðaraðili óskar eftir gámi eða ílátum til magnlosunar sorps og losun fer fram á flokkunarstöð verður það gjaldfært samkvæmt reikningi flokkunarstöðvar fyrir viðkomandi losun.


Vigtargjöld.
13. gr.
Vigtargjald pr. tonn, 171 kr.
Lágmarksgjald fyrir einstaka vigtun að 10 tonnum, 1.637 kr.
Skráningargjald afla, pr. tonn, 116 kr.
Skráningargjald vegna endurvigtunar, pr. löndun, 1.672 kr.
Kranagjald hafnarkrana, pr. tonn, 210 kr.
Vigtun ökutækja, vagna o.fl., 2.593 kr.
Á vigtun sem fram fer í samfelldri vinnulotu á tímabilinu kl. 17.00 – 08.00 á virkum dögum bætist við yfirvinna vigtarmanns sem deilist niður á notendur. Lágmarksgjald notanda er þó aldrei minna en 25% af gjaldi.
Vigtun í yfirvinnu pr. klst., 6.471 kr.
Útkallsvigtun: Ef vigtað er utan daglegs opnunartíma hafnar greiðir sá er vigtað er fyrir útkall skv. gjaldskrá. Kostnaður útkalls deilist á viðskiptavini en þó aldrei minna fjórðung úr klst. á hvern viðskiptavin. Tvöfalt gjald er tekið á stórhátíðardögum. Útkall reiknast að lágmarki 4 klst.
Útkallsvigtun, 23.978 kr.


Vatnsgjöld.

14. gr.
Vatnsgjald frá bryggju, kalt vatn, pr. m³, 383 kr.
Vatnsgjald frá bryggju, heitt vatn, pr. m³, 615 kr.


Lágmarksgjald á köldu og heitu vatni, miðast við 10 m³.


Bátar að 15 brt með fasta viðlegu greiða per. mánuð, 764 kr.
Bátar frá 15-50 brt með fasta viðlegu greiða pr. mánuð, 1.529 kr.
Bátar yfir 50 brt með fasta viðlegu greiða pr. mánuð, 3.602 kr.
Tengigjald á dagvinnutíma pr. klst., 5.034 kr.
Tengigjald utan dagvinnutíma pr. klst., 8.054 kr.
Lágmarkstími útkalls er 4 klst.


Raforkusala.
15. gr.
Raforkusala frá höfn, pr. kWh, 19,7 kr.
Tengigjald á dagvinnutíma pr. klst., 5.034 kr.
Tengigjald utan dagvinnutíma pr. klst., 8.054 kr.
Lágmarkstími útkalls er 4 klst.


Lágmarksgjald raforku miðast við 300 kWh, 5.910 kr.
Mælaleiga, lágmarksgjald pr. byrjaðan mánuð, 7.362 kr.


Geymslugjöld.
16. gr.
Geymslusvæði samkvæmt samningi.
Geymsla á farmverndarsvæði, pr. m², mánaðargjald, 202 kr.
Geymsla á frágengnu svæði, pr. m², mánaðargjald, 141 kr.
Geymsla á öðrum hafnarsvæðum, pr. m², mánaðargjald, 74 kr.


Gjald fyrir skammtímageymslu á hafnarsvæðum.
Geymsla fyrir 20" gám, hvern byrjaðan sólarhring, 581 kr.
Geymsla fyrir 40" gám, hvern byrjaðan sólarhring, 1.160 kr.
Innheimt er fyrir raforku til frystigáma samkvæmt mælingu.

Mánaðarleiga fyrir geymslugáma á tilgreindum gámageymslusvæðum.
Geymsla fyrir 20" gám, hvern byrjaðan mánuð, 6.310 kr.
Geymsla fyrir 40" gám, hvern byrjaðan mánuð, 12.620 kr.


Ekki er heimilt að staðsetja geymslugáma eða annan varning á hafnarsvæði nema með leyfi hafnaryfirvalda. Heimilt er að innheimta gjald (sekt) fyrir veiðarfæri eða annan varning sem settur er á hafnarsvæði án leyfis hafnaryfirvalda.
Ekki er heimilt að geyma veiðarfæri eða annan varning fyrir utan eða ofan á gámum sem stað-settir eru á gámageymslusvæðum á hafnarsvæðum.
Hafnaryfirvöld áskilja sér rétt til að láta fjarlægja veiðarfæri og annan varning sem settur er við geymslugáma eða á önnur hafnarsvæði, á kostnað eigenda.
Daggjald vegna ósamþykktrar geymslu veiðarfæra og varnings á hafnarsvæðum, 6.435 kr.
Gjald fyrir skammtímageymslu veiðarfæra og varnings á hafnarsvæðum.
Eftir fyrstu fimm dagana pr. sólarhring, 6.435 kr.
Svæði fyrir söluhús, án vatns og raforku, frá júní til loka ágúst, 42.066 kr.


Flotbryggjugjöld.
17. gr.
Flotbryggjugjöld pr. byrjaðan mánuð.
Bátar að 15 brt, 10.030 kr.
Bátar 15-30 brt, 30.874 kr.
Bátar yfir 30 brt, 55.564 kr.


Hafnsögugjöld.
18. gr.
Samkvæmt 6. gr. í hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings er öllum skipum lengri en 60 m, að undantekningum innlendum fiskiskipum, skylt að taka hafnsögumann við siglingu um hafnasvæði Norðurþings.
Fyrir leiðsögn til hafnar að bólvirki eða lægi skal greiða gjald fyrir hvert brúttótonn. Fyrir leið-sögn frá höfn, bólvirki eða lægi greiðist sama gjald. Fyrir leiðsögn um höfn greiðist hálft hafnsögugjald.
Hafnarstjóra er heimilt að veita skipstjóra skips sem skylt er að lúta hafnsögu skv. þessari grein, undanþágu frá hafnsögu, sbr. hafnarreglugerð nr. 287/2005 við sérstakar aðstæður og ef viðkomandi skipstjórnandi hefur gild hafnsöguréttindi.
Hafnsögugjald pr. brt fyrir hverja ferð, 9,9 kr.
Hafnsögugjald lágmark fyrir hverja ferð, 91.928 kr.
Flutningur, hafnsögumaður, fast gjald fyrir hverja ferð, 66.308 kr.


Móttaka skipa.
19. gr.
Festargjald pr. mann í dagvinnu, fyrir hverja komu/brottför, 15.993 kr.
Festargjald pr. mann í yfirvinnu, fyrir hverja komu/brottför, 27.016 kr.
Festargjald pr. mann á stórhátíðardögum er tvöfalt næturvinnugjald.
Fjöldi starfsmanna við afgreiðslu skipa fer eftir stærð skipa og aðstæðum og er ákveðinn af hafnaryfirvöldum hverju sinni.


Þjónusta dráttarbáta.
20. gr.
Öllum olíuskipum, skipum sem ekki hafa bógskrúfu og skipum með hættulegan farm er skylt að hafa dráttarbát til að tryggja öryggi við komur og brottfarir til og frá höfnum Norðurþings, sam-kvæmt 6. gr. hafnarreglugerðar.
Hafnarstjóri eða starfsmenn hafna, í umboði hafnarstjóra, geta þó krafist þess að skipstjórar allra skipa sem fara ætla um hafnasvæði Norðurþings noti dráttarbát sér til aðstoðar og öryggis við komu eða brottför úr höfn, ef hann telur ástæðu til. Skipstjórar skipa geta óskað eftir aðstoð dráttarbáta telji þeir sig þurfa slíka þjónustu af einhverjum ástæðum.

Tímagjald fyrir aðstoð dráttarbáta pr. brt skipa, 11,7 kr.
Lágmarksgjald fyrir Seif pr. klst. (staðsettur á Akureyri), 78.858 kr.
Lágmarksgjald fyrir Sleipni pr. klst. (staðsettur á Húsavík), 71.265 kr.
Hámarksgjald fyrir aðstoð dráttarbáts, 328.570 kr.
Fylgi dráttarbátur skipi til öryggis á milli kanta innan hafnar er tekið hálft gjald.
Þegar dráttarbátur flytur hafnsögumann og aðstoðar einnig skipið, fellur gjald fyrir flutning hafnsögumanns niður.
Siglingatími Sleipnis til eða frá stað umfram eina klst., tímagjald, 78.810 kr.
Siglingatími Seifs til eða frá stað umfram eina klst., tímagjald, 92.400 kr.


Hafnar- og siglingaverndargjald.
21. gr.
Við komu skipa, sem falla undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftir-farandi gjöld:
Farþegavernd pr. farþega farþegaskipa, 124 kr.
Farmvernd, álag á vörugjöld, 20%.
Öryggisgjald vegna hafnarverndar fyrir hverja komu til hafnar, 55.719 kr.
Öryggisvörður pr. klst. dagvinnutími, miðað við einn mann, 6.464 kr.
Öryggisvörður pr. klst. næturvinnutími, miðað við einn mann, 12.204 kr.
Gjald miðast við einn öryggisvörð. Hafnaryfirvöld ákvarða fjölda öryggisvarða í hverju tilfelli.


Farþegagjöld.
22. gr.
Farþegagjald skal greiða af hverjum farþega ferðaþjónustubáta og skemmtiferðaskipa.
Skipstjórar eða eigendur þeirra báta sem stunda farþegaflutninga við hafnir Norðurþings skulu skila upplýsingum um farþegafjölda mánaðarlega meðan á farþegaflutningum stendur. Skal upplýs-ingum skilað eigi síðar en 10. hvers mánaðar fyrir næstliðinn mánuð.
Berist hafnaryfirvöldum ekki farþegatölur á tilsettum tíma munu hafnaryfirvöld innheimta farþegagjöld samkvæmt áætluðum fjölda fluttra farþega.
Farþegagjald pr. farþega, 184 kr.


Önnur gjöld.
23. gr.
Leiga á landgöngum, fyrir hverja byrjaða 24 tíma, 30.000 kr.
Samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda skal sá er veldur mengun í höfnum og hafnasvæðum standa straum af öllum kostnaði við viðbrögðum og hreinsun s.s. vinnu hafnar-starfsmanna, slökkviliðs eða annarra viðbragðsaðila svo og kostnaði vegna notkunar á búnaði og þeim efnum sem notuð eru við hreinsun og varnir.
Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda.


24. gr.
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrifstofu hafnarinnar. Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu dráttarvexti á skuldina, skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 28/2001.
Skipstjóri, eigandi eða umráðamaður skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til hafnarinnar vegna skipsins. Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi. Skipagjöldin eru tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum sbr. ákvæði 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Skipstjóra er skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningar-skírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur Hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinunum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda skipa-gjaldsins. Að svo miklu leyti sem í gjaldskrá þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á gjöldum skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.


25. gr.
Vörugjald greiðir móttakandi af vörum sem koma til hafnarinnar og sendandi af vörum sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur sem fluttar eru með sama skipi skal afgreiðslumaður skipsins standa Hafnarsjóði skil á greiðslum. Ef skip hefur ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar á skip.
Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skráningar- og þjóðernisskírteinum skips til tryggingar gjaldinu.
Aflagjald og vörugjald af útflutningi skal auk þess tryggt með veði í útflutningsbirgðum þess aðila er skuldar gjöldin.


26. gr.
Á öll gjöld skv. verðskrá þessari er án virðisaukaskatts, sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt. Skip í eigu erlendra aðila greiða ekki vsk.


27. gr.
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi. Skipagjöldin eru tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum sbr. ákvæði 21. gr. hafnalaga nr. 61/2003.


Gildistaka.
28. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir hafnir Norðurþings er samþykkt af hafnarstjórn Norðurþings í nóvember 2020, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004. Gjaldskráin öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá hafna Norðurþings sem samþykkt var í sveitarstjórn 4. desember 2019 en er óbirt.

Húsavík, 1. desember 2020.


Þórir Örn Gunnarsson hafnarstjóri.
__________
B-deild – Útgáfud.: 8. janúar 2021

Port of Nordurthing - Charges 2021

Prenta gjaldskrá
Tonnage- and quay dues                                                                                              ISK. per. unit
Tonnage dues per GT                                                                                                      ISK 17,3
Quay dues per GT for ships up to 10.000 BT                                                          ISK 9,2
Quay dues per GT for ships over 10.000 BT                                                           ISK 12,3
 
Reception dues:              
Mooring dues per person, daytime rate                                                                 ISK 15.993
Mooring dues per person, overtime rate                                                               ISK 27.016
               
Piloting dues:   
Piloting dues per GT per trip                                                                                        ISK 9,9
Piloting dues minimum rate per hour per trip                                                      ISK 91.928
Pilot transfer dues per trip                                                                                           ISK 66.308
Piloting dues inside the port area is at half price
 
In accordance with port regulation, all vessels exceeding 60 mt in length are required to use the services of a harbor pilot when maneuvering within ports under authority of ports of Nordurthing.  
 
Tugboat services:           
Tugboat dues, hourly rate per GT                                                                              ISK 11,7
Minimum rate per hour for the Tug Seifur (Stationed in Akureyri)               ISK 78.858
Minimum rate per hour for the Tug Sleipnir                                                          ISK 71.265
Max price for tug assistance                                                                                        ISK 328.570
 
The tugboat Sleipnir is usually stationed in port of Husavik.
Tugboat Seifur is in port of Akureyri and if needed due to size of the ship it is critical to order the tugboat in advance. The price is according to the tariff at port of Akureyri and is paid by the user.
 
Passenger fees:
Passenger fee per person                                                                                             ISK 184 
 
Maritime security dues:
Security fee per person                                                                                                 ISK 124
Security dues per arrival                                                                                                ISK 55.719
Security guard, standard day rate per hour                                                           ISK 6.464
Security guard, overtime rete per hour                                                                   ISK 12.204
 
Waste management dues:          
a)
Waste dues per GT according to section a.                                                            ISK 0,84
Minimum dues according to section a.                                                                    ISK 6.166
Maximum dues according to section a.                                                                   ISK 55.377
               
b)
Waste dues per GT according to section b.                                                            ISK 0,6
Minimum dues according to section b.                                                                    ISK 6.048
Maximum dues according to section b.                                                                   ISK 27.105
 
c)
Ships and boats that arrive more than four times during the calendar year pay according to section b for their fifth arrival and for arrivals thereafter during the year.
 
Disposal dues:
e)           
Cruise ships over 60 mt in length shall pay per GT                                              ISK 1,70 
 
h)
Disposal of waste:          
Disposal dues per m3 minimum fee                                                                         ISK 13.914
The fee is for one m3. When the cost will be grater for disposal of
waste in shore for the port, the ship must pay any resulting cost of
that disposal.
 
Water dues:      
Water dues cold water per m3                                                                                   ISK 383
Minimum charges based on 10 m3                                                                           ISK 3.827
               
Connection of water daytime rate per hour, min. one hours                          ISK 5.034
Connection dues for water nighttime per hour min one hours                      ISK 8.054
Minimum for callout after regular daytime is four hours.
               
Electricity dues:               
Electricity fee per KWh                                                                                                      ISK 19,7
Connection fee per hours daytime rate, min. one hours                                   ISK 5.034
Connection fee per hours overtime rate, min. one hours                                 ISK 8.054
Minimum for callout after regular daytime is four hours.               
Minimum quantity is 300 KWh                                                                                       ISK 5.910

Gjaldskrá Landleigu

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 79. fundi Skipulags- og framkvæmdaráð Norðurþings þann 6. október 2020 og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjald í landleigu
6.500 kr. per. hektara á ári

Gjaldskrá Gámaleigusvæðis í Haukamýri

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 79. fundi Skipulags- og framkvæmdaráðs Norðurþings 6. október 2020  og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings 1. desember 2020.

20 feta gámur
3.000 kr. per. mánuð.
Bátakerra
3.000 kr. per. mánuð
40 feta gámur
6.000 kr. per. mánuð.

Gjaldskrá hunda- og kattahalds í Norðurþingi

Prenta gjaldskrá

GJALDSKRÁ
fyrir leyfisgjald vegna hunda- og kattahalds, ásamt gjaldi vegna föngunar og vörslu óskilahunda og óskilakatta í Norðurþingi.

1. gr.
Hunda- og kattaeigendur í Norðurþingi, skulu greiða leyfisgjald skv. 6. gr., 9. gr., 15. gr., 16. gr. og 17. gr. samþykktar nr. 160/2019 um hunda- og kattahald í Norðurþingi, sem staðfest var af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 31. janúar 2019.

2. gr.
Af hundum skal innheimta hundaleyfisgjald skv. 6. gr. að upphæð kr. 15.733 á hvern hund í fyrsta sinn við skráningu og síðan árlega á gjalddaga sem sveitarfélagið ákveður. Af köttum skal innheimta kattaleyfisgjald skv. 6. gr. að upphæð kr. 3.931 á hvern kött í fyrsta sinn við skráningu og síðan árlega á gjalddaga sem sveitarfélagið ákveður. Innifalið í leyfisgjaldi er eingöngu sá kostnaður sem bæjarfélagið verður fyrir vegna umfjöllunar, umsýslu, auglýsinga, skráningar, trygginga, eftirliti og aflesara. Allur annar kostnaður sem til fellur vegna hunds eða kattar, skal greiða af leyfishafa. Um vexti af vangreiddum gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari gilda almennar reglur. Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

3. gr.
Eigendur hunda og katta eru ábyrgir fyrir öllum kostnaði sem hlýst af brotum gegn samþykkt um hunda- og kattahald í Norðurþingi, þ.m.t. óheimilli lausagöngu, handsömun, vörslu og skilum dýranna eða aflífun skv. 9. gr., 16. gr. og 17. gr. sömu samþykktar. Við afhendingu handsamaðs hunds eða kattar skal leyfishafi greiða kr. 5.125 fyrir fyrsta skiptið sem hundur eða köttur er fangaður, í annað skiptið skal greiða kr. 10.250. Fyrir óskráðan hund eða kött sem er handsamaður, skal eigandi greiða við afhendingu kr. 15.375. Miðast greiðsla vegna föngunar við fjölda skipta sem hundur eða köttur er fangaður á almanaksári. Ef til aflífunar hunds eða kattar kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunarkostnað.

4. gr.
Ofangreind gjaldskrá er hér með staðfest af sveitarstjórn Norðurþings á grundvelli 59. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, samanber samþykkt nr. 160/2019 um hunda- og kattahald í Norðurþingi og öðlast þegar gildi. Við staðfestingu gjaldskrár þessarar falla úr gildi eldri gjaldskrár vegna hunda og kattahalds í sveitarfélaginu sú síðasta samþykkt í sveitarstjórn 5. desember 2019 en óbirt og síðast birta gjaldskrá nr. 1094/2008.

Húsavík, 1. desember 2020.
Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri. 
B-deild
Útgáfud.: 8. janúar 2021


Samþykkt um hunda- og kattahald í Norðurþingi

Í árgjaldi fyrir hunda og kattahaldi er innifalið:

  • Katta/hundamerki,
  • Umsýsla
  • Ábyrgðatrygging frá VÍS https://www.vis.is/media/1718/aa10_abyrgdatrygging_einstaklinga.pdf )
  • Árleg hreinsun hjá dýralækni. Ath það er ábyrgð eigenda að fara með dýrið í hreinsun.  Dýralæknir rukkar sveitarfélagið svo um kostnað (fer þó eftir dýralæknum – dýraeigandi skilar þá reikningi frá dýralækni til Norðurþings.)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Árlegt gjald
Árgjald fyrir hundahald
15.733 kr.
Árgjald fyrir kattahald
3.931 kr.
Gjald vegna afhendingar handsamaðs hunds eða kattar
1. skipti (á almanksári)
5.125 kr.
2. skiptið (á almanaksári)
10.250 kr.
Óskráður köttur eða hundur
15.375 kr.
Ef til aflífunar hunds eða kattar kemur, skal eigandi dýrs að auki greiða útlagðan aflífunarkostnað.

Gjaldskrá meðhöndlun og förgun sorps

Prenta gjaldskrá

 

og gildir hún ef ósamræmi er á henni og birtingu hennar hér. 
 

GJALDSKRÁ

fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Norðurþingi.

1. gr.

Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Norðurþingi til þess að standa undir kostnaði við sorphirðu, er sem hér segir:

A.  Á hverja íbúð í þéttbýli, íbúðarhús utan þéttbýlis eða lögbýli, greiði húseigandi þjónustugjald: kr. 56.723.

B.  Á hvert frístundahús (sumarbústaðir o.þ.h.) greiðist þjónustugjald sem nemur 50% af fullu sorphirðugjaldi. Hálft gjald nemur kr. 28.361. Sumarhúsaeigendur fá klippikort og aðgang að gámasvæðum.

2. gr.

A. Rúmmál íláta og tíðni losana:
Húsavík:
Grá tunna 240 l 21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti.
Brún tunna 120 l 21 dagur milli losana í 32 vikur. 14 dagar milli losana í 20 vikur, 20,5 skipti.
Græn tunna 240 l 21 dagur milli losana (3 vikur), 17,5 skipti.
 
Reykjahverfi: Grá tunna 660 l 42 dagar milli losana (6 vikur), 8,7 skipti.
Brún tunna 120 l 21 dagur milli losana í 32 vikur. 14 dagar milli losana í 20 vikur, 20,5 skipti.
Græn tunna 660 l 42 dagar milli losana (6 vikur), 8,7 skipti.
 
Kópasker og Raufarhöfn: Eigin tunnur Ruslapokar 14 dagar milli losana (2 vikur), 26,9 skipti.
Græn tunna 240 l 28 dagar milli losana (4 vikur), 13,4 skipti.
Blá tunna 240 l 28 dagar milli losana (4 vikur), 13,4 skipti.
 
Kelduhverfi, Öxarfjörður og Melrakkaslétta:
Aðgangur að gámasvæðum
Græn tunna 240 l 28 dagar milli losana (4 vikur), 13,4 skipti.
Blá tunna 240 l 28 dagar milli losana (4 vikur), 13,4 skipti.
 
B. Greiðendur sorphirðugjalda geta óskað eftir stækkun íláta gegn viðbótargjaldi.
 

3. gr.

Gjöld fyrir meðhöndlun og urðun úrgangs samkvæmt 1. gr. skal innheimta með fasteignagjöldum. Gjöldin eru tryggð með lögveðrétti í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga.

4. gr.

Gjald fyrir úrgang sem komið er með til söfnunarstöðvar:

Í sorpstöð er notast við klippikort sem veitir aðgang að sorpstöð og nær yfir allan gjaldskyldan úrgang. Innifalið í þjónustugjaldi er klippikort sem veitir heimild til að losa allt að 400 kg á ári, skipt niður í 20 losanir eða „klipp“.
Þjónustuaðili býður upp á viðbótarklippikort í þeim tilfellum sem klippikort innifalin í þjónustugjaldi eru að fullu nýtt. Verð á viðbótarklippikorti er skv. gjaldskrá þjónustuaðila.

Fyrirtæki greiða fyrir þjónustu í samræmi við gjaldskrá þjónustuaðila. 

5. gr.

Tekið er á móti úrgangi sem úrvinnslugjald er lagt á, án endurgjalds.

Ekki er tekið gjaldfrjálst á móti dýrahræjum, en hægt er að framvísa klippikorti í þeim tilfellum eins og þegar um annan gjaldskyldan úrgang er að ræða.

Starfsmaður þjónustuaðila aðstoðar við að flokka úrgang að fenginni lýsingu úrgangshafa. Losendur úrgangs eru ábyrgir fyrir greiðslu gjaldskylds úrgangs.

Framvísun klippikorts er ígildi greiðslu.

6. gr.

Sveitarfélagið Norðurþing rekur urðunarstað á Kópaskeri þar sem heimilt er að urða úrgang sem á uppruna sinn á Kópaskeri, Raufarhöfn eða í dreifbýli í nágrenni þeirra. Heimilt er að taka við úrgangi sem hefur verið meðhöndlaður og flokkast ekki undir spilliefni samkvæmt reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang.

Sveitarfélagið Norðurþing rekur urðunarstað í Laugardal við Húsavík þar sem heimilt er að urða úrgang sem hefur verið meðhöndlaður og telst til óvirks úrgangs, sbr. tl. 2.1 í II. viðauka við reglugerð nr. 738/2003 um urðun úrgangs.

Tekið er gjald fyrir móttöku sorps til urðunar sem ætlað er að standa undir rekstri urðunarstaða.

7. gr.

Gjald fyrir urðun úrgangs á urðunarstöðum í rekstri Norðurþings: Kópasker Allir flokkar sem er heimilt að urða 11,28 kr./kg (auk vsk ef við á).

8. gr.

Skipulags- og framkvæmdaráði Norðurþings er heimilt að gera sérstaka samninga um móttöku úrgangs og aðra þjónustuþætti þegar um er að ræða afmarkaðri eða víðtækari þjónustu en gjaldskrá tekur til.

9. gr.

Verði vanskil á greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari er hægt að innheimta gjöld með fjárnámi hjá gjaldanda án undangengins dóms, sbr. 4. mgr. 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003, sbr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989.

10. gr.

Gjaldskrá þessi er samþykkt af skipulags- og framkvæmdaráði og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings þann 19. janúar 2021, með stoð í 13. gr. samþykktar um meðhöndlun úrgangs í Norðurþingi, nr. 646/2017, sbr. 43. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, og 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003. Gjaldskrá þessi tekur gildi 4. febrúar 2021. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Norðurþingi sem samþykkt var í sveitarstjórn 4. desember 2019 en óbirt.

Norðurþing, 19. janúar 2021.

Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri. __________

B-deild – Útgáfud.: 3. febrúar 2021

Gjaldskrá - rotþrær

Prenta gjaldskrá


Gjaldskrá
fyrir hreinsun, tæmingu og eftirlit rotþróa í Norðurþingi

1. gr.

Sveitarstjórn Norðurþings er heimilt að innheimta árlega gjöld vegna hreinsunar rotþróa á vegum sveitarfélagsins samkvæmt gjaldskrá sem sett er samkvæmt 5. mgr. 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar.

Fyrir hverja fasteign innan marka Norðurþings með eigin fráveitu, eða fráveitu sem ekki er tengd holræsakerfi í eigu Norðurþings, skal greiða árlegt þjónustugjald, sbr. 4. gr. samþykktar um hreinsun og losun rotþróa á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra að undanteknum Húsavíkurbæ. Greiða skal sérstakt gjald fyrir hverja rotþró, ef fleiri en ein rotþró er á sömu fasteign. Undanþegnir frá gjaldskyldu eru aðilar sem framvísa samningi um tæmingu rotþróa við þjónustuaðila með gilt starfsleyfi heilbrigðiseftirlits, sbr. 3. gr. samþykktar um hreinsun og losun rotþróa á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra. Ef fleiri en ein húseign er tengd rotþró skal þjónustugjaldi deilt með jöfnum hætti á fasteignir, nema ef sýnt er fram á aðra eignar- eða notkunarskiptingu á þrónni.

2. gr.
Árlegt rotþróargjald er óháð stærð rotþróa og miðast við losun annað hvert ár:
0-6.000 lítrar kr. 18.163 + vsk.

Sé rotþró losuð árlega skal innheimt sem hér segir:
0-6.000 lítrar kr. 36.325 + vsk.


Endurkomugjald (þ.e. ef þró er ekki tilbúin) 50% álag miðað við stærð þróar. Fjárhæð árgjalds miðast við að tæming og skoðun rotþróar eigi sér stað annað hvert ár. Komi fram beiðni um eða ef nauðsynlegt er að tæma rotþró sérstaklega, skal greiða samkvæmt reikningi verktaka.
Fjárhæð árgjalds miðast við að hreinsibíll þurfi ekki að nota lengri barka en 50 metra. Ef leggja þarf lengri barka en 50 metra þá leggjast við kr. 8.727.
Gjalddagi og innheimta þjónustugjalds skv. 2. gr. fer fram með sama hætti og á sama tíma og álagning fasteignaskatts. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari er heimilt að innheimta með fjárnámi í fasteign sem rotþró tengist án tillits til eigendaskipta. Njóta gjöldin lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

3. gr.
Gjaldskrá þessi er samin á grundvelli samþykktar um hreinsun og losun rotþróa á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra að undanteknum Húsavíkurbæ frá 1. september, nr. 671/2003. Gjaldskráin er samin og samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings og staðfest á fundi hennar þann 1. desember 2020 og öðlast þegar gildi, jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 689/2019.

Húsavík, 1. desember 2020.
Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri.
__________
B-deild – Útgáfud.: 8. janúar 2021

Gjaldskrá Slökkviliðs

Prenta gjaldskrá

 

Gjaldskrá þessi er birt í Stjórnartíðindum - B deild og gildir hún ef ósamræmi er. 

GJALDSKRÁ

Slökkviliðs Norðurþings.

 

I. KAFLI
Almennt.
 
 
1. gr.
Verkefni Slökkviliðs Norðurþings ákvarðast annars vegar af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim og hins vegar af skilgreiningu á þjónustustigi liðsins ákveðnu af sveitarstjórn Norðurþings.
 

2. gr.

Slökkvilið Norðurþings innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

3. gr.

Slökkviliðsstjóra er heimilt að fella niður gjald vegna starfsemi ef verkefni telst þjóna almannahagsmunum og/eða fellur að markmiðum og skilgreiningu á þjónustu liðsins.

 

 

II. KAFLI
Lögbundin verkefni.
 
 
4. gr.

Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.

Fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 10.506 kr.

 

5. gr.
Öryggisvaktir á mannvirki.
 

Allur kostnaður sem til kann að falla vegna öryggisvakta, skal greiddur af eiganda eða forráðamanni viðkomandi fasteignar. Slökkviliðsstjóri skal gefa viðkomandi aðilum hæfilegan frest til úrbóta og tilkynna honum það með sannanlegum hætti áður en gripið verður til frekari aðgerða.

Á það jafnframt við um tilfallandi vaktir vegna tímabundinna viðburða þar sem fullum eldvörnum verður ekki við komið eða á meðan unnið er að úrbótum á þeim. Innheimt er að lágmarki 42.024 kr., fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 10.506 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr., sbr. 2. tl. 2. mgr. 29. gr. og 30. gr. laga um brunavarnir.

6. gr.
Lokun mannvirkis.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna lokunar mannvirkis eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að loka skuli viðkomandi mannvirki. Innheimt er 10.506 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 42.024 kr., auk 10.506 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 31. gr. laga um brunavarnir.

7. gr.
Dagsektir.

Ef ekki er brugðist við kröfu slökkviliðsstjóra um úrbætur, innan þess frests sem gefinn hefur verið, er slökkviliðsstjóra heimilt að leggja á dagsektir, enda hafi verið varað við álagningu þeirra þegar frestur var gefinn. Dagsektir renna til viðkomandi sveitarsjóðs og skal hámark þeirra vera 500.000 kr. á dag. Dagsektir má innheimta með fjárnámi. Innheimt er 10.506 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 31. gr. laga um brunavarnir.

8. gr.
Öryggis- og lokaúttektir.

Innheimt er fyrir alla vinnu sem fellur til vegna öryggis- og lokaúttektar, að lágmarki 21.012 kr., vegna hverrar úttektar. Fyrir stærri úttektir skulu að auki innheimtar 10.506 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvo tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir.

9. gr.
Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar.

Fyrir fyrstu skoðun og gerð kröfugerðar skal ekkert innheimt. Við aðra skoðun og eftirfylgni kröfugerðar skal tekið fast gjald, 10.506 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund hafi kröfugerð verið uppfyllt. Hafi kröfugerð ekki verið uppfyllt skal innheimta að auki 42.024 kr. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 42.024 kr., auk 10.506 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

10. gr.
Eftirfylgni útkalla vegna brunaviðvörunarkerfa.

Sé slökkvilið kallað út vegna boða frá sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi án þess að eldur sé laus skal innheimt fyrir kostnaði af eftirliti með því að gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir endurtekin falsboð. Innheimt er fast gjald fyrir eina klukkustund, 10.506 kr., fyrir eftirlitið á daglegum vinnutíma. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 42.024 kr. Leiði það hins vegar til frekara eftirlits, vegna ítrekaðra falsboðana eða alvarlegra ágalla á brunavörnum, fellur það undir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar sbr. 9. gr. þessarar gjaldskrár og er þá innheimt samkvæmt því. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

11. gr.
Umsagnir.

Umsagnir slökkviliðsstjóra til einkaaðila eða annarra stjórnvalda eru ekki tilgreindar í lögum um brunavarnir. Umsagnir til annarra stjórnvalda eru þó eftir atvikum áskildar í lögum um aðra málaflokka og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

Innheimt er fast gjald, 10.506 kr., fyrir hverja umsögn. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 42.024 kr., auk 10.506 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

 

 

III. KAFLI
Önnur verkefni og þjónusta.
 

12. gr.

Slökkviliðið sinnir einnig verkefnum sem eru ekki skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum. Þau verkefni verða þó að falla að tilgangi slökkviliðsins sem er að vinna að velferð íbúa í sveitarfélaginu séu þau ekki falin öðrum til úrlausnar í lögum né framkvæmd í samkeppni við aðra aðila. Því ber að taka gjald fyrir veitta þjónustu.

Fast tímagjald samkvæmt 4. gr. fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 10.506 kr. fyrir lögbundin verkefni. Að teknu tilliti til samkeppnissjónarmiða, þjálfunar, virkjunartíma og þess að þjónustan er aðgengileg allan sólarhringinn, allt árið er fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns innheimt með 35% álagi. Fast tímagjald fyrir vinnu sem ekki er skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum er því 14.183 kr., nema annað sé sérstaklega tekið fram. Þar sem um sérstakan viðbúnað er að ræða, sbr. 12.-14. gr., er að lágmarki innheimt fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir, eða 113.464 kr. 

13. gr.
Viðbúnaður vegna eldsvoða og mengunaróhappa.

Í 2. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum kemur fram að lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á landi nema kveðið sé á um annað í lögunum. Lögin gilda enn fremur um björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði. Slökkvistörf og viðbúnaður við mengunaróhöppum á sjó og í lofti falla ekki undir lögin. Lögin ná því til starfsemi slökkviliða á landi, þ.m.t. slökkvistarfa í jarðgöngum, í skipum sem liggja í höfn og loftförum sem eru á jörðu niðri. Lögin taka ekki til eldvarna í skipum með haffærisskírteini, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum vélknúnum ökutækjum. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 113.464 kr., auk 14.183 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

14. gr.
Viðbúnaður vegna upphreinsunar.

Upphreinsun sem fellur ekki undir skilgreiningu 3. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 á mengunaróhappi er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 113.464 kr., auk 14.183 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

15. gr.
Viðbúnaður vegna verðmætabjörgunar og vatnsleka.

Verðmætabjörgun sem ekki er tilgreind í brunavarnalögum, t.d. vegna vatnsleka, er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 113.464 kr., auk 14.183 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

16. gr.
Ráðgjafarþjónusta.

Falli ráðgjafarvinna undir ákvæði stjórnsýslulaga um upplýsinga- og leiðbeiningaskyldu skal sú vinna undanþegin gjaldi. Ef ráðgjafarvinnan er fyrir utan ákvæði d-liðar 1. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum, um leiðbeiningar til fyrirtækja og stofnana eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi, er þjónustan gjaldskyld. Skal slökkviliðsstjóri upplýsa eiganda eða forráðamenn viðkomandi fasteignar um gjaldtöku, komi til hennar, áður en eiginleg vinna fer fram og gera jafnframt grein fyrir hvert gjaldið er.

Innheimtar eru 14.183 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

17. gr.
Tækjaleiga.

Tækjaleiga er ekki áskilin í lögum um brunavarnir. Þó er eðlilegt að leigja tæki sem eru þess eðlis að ekki er hægt að leigja þau hjá öðrum aðilum eða ef aðstæður kalla á skjóta notkun sem aðrir aðilar geta ekki boðið.

Verðlagning er ákveðin þannig að hún sé ávallt í það minnsta 35% hærri en leiga á svipuðum eða sambærilegum tækjum sem aðrir geta útvegað til að tryggja samkeppnissjónarmið. Oftast er um að ræða dælu- eða körfubíla, t.d. vegna einhverrar uppákomu sem kallar á slíkan búnað. Verðlagningu á tækjum skal endurskoða við hverja breytingu á gjaldskrá þessari.

Tæki Slökkviliðs Norðurþings skulu aðeins notuð af starfsmönnum slökkviliðsins. Innheimt er að lágmarki 56.732 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 14.183 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma, auk tækjaleigu.

18. gr.
Fylgd vegna sprengiefnaflutninga.

Sprengiefnafylgd er ekki áskilin í lögum um brunavarnir heldur er kveðið á um slíka fylgd í lögreglusamþykktum og veitir lögreglustjóri ekki heimild til flutnings nema í fylgd slökkviliðs. Innheimt er að lágmarki 56.732 kr., fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 14.183 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma.

19. gr.
Annað.

Innheimt skal gjald fyrir aðra vinnu sem ekki er tilgreind hér og ekki er mælt fyrir um í lögum eða er í samræmi við skilgreint hlutverk liðsins. Innheimt er fyrir tæki samkvæmt 16. gr. og að lágmarki 56.732 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 14.183 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma.

Getur þetta átt við um þjónustu vegna sérstakra verkefna eins og kvikmyndatöku, móttöku erlendra þjóðhöfðingja eða sendimanna, menningarviðburða o.fl. þess háttar.

 

IV. KAFLI
Innheimta.
 
 
20. gr.

Slökkvilið Norðurþings annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari eða innheimtufyrirtæki sem verkefnið er falið samkvæmt samningi þar að lútandi. Um innheimtu gjalda skal fara eftir viðteknum venjum í innheimtu opinberra stofnana. Gjalddagi gjalda samkvæmt gjaldskránni er útgáfudagur reiknings og eindagi er 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.

Gjöldum sem til eru komin vegna öryggis- og lokaúttekta, sem og aðgerða til að knýja fram úrbætur samkvæmt lögum, sbr. 5. gr. til og með 10. gr., fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum.

V. KAFLI
Gildistaka og lagastoð.
 
 
21. gr.

Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim, er samin af slökkviliðsstjóra og samþykkt af sveitarstjórn Norðurþings með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum. Gjaldskráin er einnig samþykkt af byggðarráði Norðurþings. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda og jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 467/2014.

 

 

F.h. Slökkviliðs Norðurþings, 21. janúar 2021,
Grímur Kárason slökkviliðsstjóri. __________
B-deild – Útgáfud.: 5. febrúar 2021

Gjaldskrá leikskóla

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 76. fundi Fjölskylduráði Norðurþings þann 26. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjaldskrá tekur gildi 1.janúar 2021.

Vistun mánaðargjöld
Almennt gjald
Einstæðir
1 klst.
3.612 kr.
2.596 kr.
4 klst.
14.448 kr.
10.384 kr.
5 klst.
18.060 kr.
12.980 kr.
6 klst.
21.672 kr.
15.576 kr.
7 klst.
25.284 kr.
18.172 kr.
8 klst.
28.896 kr.
20.768 kr.
8 1/2 klst.
32.508 kr.
23.364 kr.
Morgunverður á Grænuvöllum
2.455 kr.
Hádegisverður á Grænuvöllum
5.846 kr.
Síðdegishressing á Grænuvöllum
2.455 kr.
Gjald ef barn er sótt eftir umsaminn tíma
kr. 1000.-
Systkinaafsláttur með 2. barni
50%
Systkinaafsláttur með 3. barni
100%
Námsmenn sem stunda fullt lánshæft nám samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna fá 20% afslátt af vistunargjöldum samkvæmt nánari reglum þar um. Umsóknum skal skila til leikskólastjóra/skólastjóra fyrir uppaf námsárs

Gjaldskrá Tónlistarskóla Húsavíkur

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í Fjölskylduráði Norðurþings þann 26. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjaldskrá grunnáms tekur gildi 1.janúar 2021

GRUNNNÁM - Einkatímar - fullt gjald:
60 mín
49.713 kr.
40 mín
37.877 kr.
30 mín
31.958 kr.
20 mín
26.040 kr.
GRUNNNÁM - Einkatímar (fjölskylduafsláttur 25%):
60 mín
37.285 kr.
40 mín
28.408 kr.
30 mín
23.968 kr.
20 mín
19.530 kr.
GRUNNNÁM - Tveir eða fleiri (fullt gjald):
60 mín
29.592 kr.
40 mín
23.673 kr.
30 mín
21.305 kr.
20 mín
17.756 kr.
GRUNNNÁM - Tveir eða fleiri (fjölskylduafsláttur 25%):
60 mín
22.194 kr.
50 mín
17.775 kr.
40 mín
15.979 kr.
30 mín
13.317 kr.
GRUNNNÁM - Einkatímar 21. árs og eldri ( fullt gjald):
60 mín
65.062 kr.
40 mín
49.713 kr.
30 mín
42.611 kr.
20 mín
37.877 kr.
GRUNNNÁM - Einkatímar 21 árs og eldri (fjölskylduafsláttur 25%):
60 mín
48.796 kr.
40 mín
37.285 kr.
30 mín
31.958 kr.
20 mín
28.408 kr.
GRUNNNÁM - Tveir eða fleiri 21 árs og eldri (fullt gjald):
60 mín
38.468 kr.
40 mín
30.774 kr.
30 mín
27.225 kr.
20 mín
23.082 kr.
GRUNNNÁM - Tveir eða fleiri 21 árs og eldri (fjölskylduafsláttur afsláttur 25%):
60 mín
28.851 kr.
40 mín
23.081 kr.
30 mín
20.418 kr.
20 mín
17.311 kr.
ANNAÐ:
Undirleikur:
6.864 kr.
Kór
13.612 kr.
Marimba
8.699 kr.
Hljóðfæraleiga
6.665 kr.

Gjaldskrá skólamötuneyta

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 76. fundi fjölskylduráðs Norðurþings þann 26. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2021.

Borgarhólsskóli
499 kr.
Í Borgarhólsskóla fá nemendur morgunverð, ávaxtastund og hádegisverð.
Grunnskóli Raufarhafnar
450 kr.
Í Grunnskóla Raufarhafnar fá nemendur morgun- og hádegisverð.
Öxarfjarðarskóli
Nemendur grunnskóla
636 kr.
Nemendur leikskóla
498 kr.
Í Öxarfjarðarskóla fá nemendur morgun- og hádegisverð og síðdegishressingu.
Fæðisgjöld í Grunnskóla Raufarhafnar og Öxarfjarðarskóla eru reiknuð út frá hráefniskostnaði hverju sinni.

Gjaldskrá Frístundaheimilisins Tún

Prenta gjaldskrá

 

 Gjaldskrá þessi var samþykkt 76. fundi Fjölskylduráðs Norðurþings þann 26. október 2020 og staðfest í sveitarstjórn 1. desember 2020.

Gjaldskrá tekur gildi 1.janúar 2021.

Mánaðargjald
ALMENNT GJALD:
Vistun í 5 daga í viku
22.488 kr.
Vistun í 4 daga í viku
18.258 kr.
Vistun í 3 daga í viku
14.003 kr.
Vistun í 2 daga í viku
9.786 kr.
Vistun í 1 dag í viku
5.531 kr.
EINSTÆÐIR GJALD:
Vistun í 5 daga í viku
16.160 kr.
Vistund í 4 daga í viku
13.120 kr.
Vistun í 3 daga í viku
10.063 kr.
Vistun í 2 daga í viku
7.032 kr.
Vistun í 1 dag í viku
3.975 kr.
Systkinaafsláttur:
50% fyrir annað barn
100% fyrir þriðja barn
Innifalið í gjaldi er síðdegishressing

Gjaldskrá Sumarfrístundar

Prenta gjaldskrá


Samþykkt í Fjölskylduráði Norðurþings þann 11. janúar 2021 og staðfest í sveitarstjórn þann 19. janúar 2021. 

Stök vika
7.200 kr.
Afsláttur:
10.000 kr. afsláttur af heildarverði ef allar vikur eru bókaðar í einu.
Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja barn
Einstæðir foreldrar fá 25% afslátt
Þeir sem ætla að nýta sér þann afslátt þurfa að setja sig í samband við forstöðumann frístundar.
Frístundastyrkur (15.000 kr.) er hægt að nýta til niðurgreiðslu í sumarfrístund
GJALDSKRÁ FRÍSTUNDAR FYRIR HÁDEGI
Stök vika
3.500 kr.
Engin afsláttarkjör eru í boði og ekki hægt að nýta frístundastyrk

Gjaldskrá íþróttamannvirkja Raufarhöfn/Lundur/Kópasker

Prenta gjaldskrá

    

Samþykkt í Fjölskylduráði Norðurþings þann 26. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2021.

Salur til útleigu
ÍÞRÓTTAHÚS LUNDUR/KÓPASKER
Leiga á sal fyrir barnaafmæli
5.000 kr.
Stakt skipti einstaklingur
650 kr.
Hópatími/salur (1 klst)
5.000 kr.
ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN RAUFARHÖFN
1/1 salur (pr. klst)
5.000 kr.
Árskort
5.000 kr. (að auki 1.000 fyrir lykilkort*)
Árskort fyrir eldri borgara og öryrkja
Frítt (1.000 kr fyrir lykilkort*)
Börn yngri en 16 ára**
Frítt
* Lykilkortið kostar 1000 kr. sem fæst endurgreitt þegar kortinu er skilað.
** Börn yngri en 16 ára þurfa að vera í fylgd með fullorðnum

Gjaldskrá Íþróttahöll Húsavíkur

Prenta gjaldskrá

                 

Samþykkt í Fjölskylduráði Norðurþings þann 26. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2021.               

Íþróttahöll Húsavíkur
1/1 salur pr. klst
7.400 kr.
2/3 salur pr. klst.
5.000 kr.
1/3 salur pr. klst.
3.700 kr.
Litli salur pr. klst.
3.700 kr.
Leigugjald - heill sólarhringur
160.500 kr.
Leiga á sal utan hefðbundis opnunartíma ( morguntímar )
1/1 salur pr. klst
12.500 kr.
2/3 salur pr. klst.
10.000 kr.
1/3 salur pr. klst.
8.900 kr.
Litli salur pr. klst.
8.900 kr.

Gjaldskrá Sundlauga Norðurþings

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt í Fjölskylduráði Norðurþings þann 126. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2021.

FULLORÐNIR
Stakir miðar
950 kr.
Afsláttarmiðar 10 stk.
5.250 kr.
Afsláttarmiðar 30 stk.
13.200 kr.
Árskort
35.000 kr.
Fjölskyldukort
22.700 kr.
ELDRI BORGARAR ( 67 ÁRA OG ELDRI)
Stakir miðar
400 kr.
Afsláttarmiðar 10 stk.
2.200 kr.
Árskort
16.500 kr.
Fjölskyldukort
8.500 kr.
Frítt fyrir 75% öryrkja
0 kr.
BÖRN 6-17 ÁRA
Stakur miði
400 kr.
Afsláttarmiðar 10 stk
2.200 kr.
Frístundakort 1. barn
3000 kr.
Frístundakort 2. barn
2.050 kr.
Frístundakort 3. barn
0 kr.
SUNDFÖT/HANDKLÆÐI
Sundföt
800 kr.
Handklæði
800 kr.
Handklæði / sundföt
1.700 kr.
Útleiga á Sundlaug með vaktmanni til námskeiða utan opnunar (klst)
8.900 kr.
Útleiga á Sundlaug á opnunartíma fyrir námskeið
5.000 kr.
*Sé þess krafist í afgreiðslu gætu gestir þurft að framvísa viðeigandi skírteinum

Gjaldskrá Skíðasvæðis í Reyðarárhnjúk

Prenta gjaldskrá

 

Stakan dag verður hægt að greiða í lyftuskúr við Reyðarárhnjúk.
Árskort eru seld í afgreiðslu Sundlaugar Húsavíkur.

Gjaldskrá tekur gildi  1. desember 2020.

Gjaldskrá samþykkt á 76. fundi Fjölskylduráðs Norðurþings þann 26. október  2020 og staðfest í Sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember  2020.

Stakur dagur:
Fullorðnir
1.000 kr.
Börn 6-17 ára
500 kr.
Eldri borgarar
500 kr.
Öryrkjar
500 kr.
Árskort
Fullorðnir
10.000 kr.
Börn 6 -17 ára
5.000 kr.
Eldri borgarar
5.000 kr.
Öryrkjar
5.000 kr.

Gjaldskrá Þjónustan heim

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt í Fjölskylduráði Norðurþings þann 26. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn Norðurþings þann 1. desember 2020.

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021.

 

Fullt gjald fyrir hverja unna vinnustund er 2.959 kr. klst.
Tekjumörk þjónustuþega sem búa einir
Allt að 256.789 kr. pr. mán
0 kr/klst.
Á bilinu 256.789 - 385.235 kr. pr. mán.
986 kr/klst.
Á bilinu 385.235 - 445.418 kr. pr. mán.
1.480 kr/klst.
Yfir 445.418 kr. pr. mán
2.959 kr/klst.
Tekjumörk þjónustuþega - hjóna
Allt að 385.183 kr.pr mán.
0 kr/klst.
Á bilinu 385.183 - 569.402 kr. pr. mán.
986 kr/klst.
Á bilinu 569.402 - 656.908 kr. pr. mán.
1.480 kr/klst.
Yfir 656.908 kr. pr. mán.
2.959 kr/klst.

Gjaldskrá Skammtímadvöl og Sólbrekku

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 76. fundi fjölskylduráðs Norðurþings 26. október 2020 og staðfest í sveitartstjórn Norðurþings 1. desember 2020.

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021. 

SKAMMTÍMADVÖL 16 ÁRA OG ELDRI:
Fæðisgjald
750 kr. pr. sólarhring
HEIMAVIST FYRIR UNGMENNI:
Leiga á herbergi
1.067 kr. pr. fermetri
Sameiginleg aðstaða/rými
17.763 kr. mánaðargjald
Fæðisgjald
1.750 kr. pr. sólarhring
BÚSETUÚRRÆÐI:
Búsetusamningur / herbergisleiga
1.067 kr. pr. fermetri
Sameiginleg aðstaða/rými
17.763 kr. mánaðargjald
Fæðisgjald
1.750 kr. pr. sólarhring

Gjaldskrá Miðjan

Prenta gjaldskrá


Samþykkt á 76. fundi fjölskylduráðs Norðurþings 26. október 2020 og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings 1. desember 2020.

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021. 

Heill dagur með hádegismat
1.270 kr.
Hálfur dagur án hádegimatar
535 kr.

Gjaldskrá Frístund 10 - 18 ára (Miðjan og Orkan)

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 76. fundi fjölskylduráðs Norðurþings 26. október 2020 og staðfest 1. desember í sveitarstjórn Norðurþings.
Gjaldskrá tekur gildi 1.janúar 2021.

Mánaðargjald
ALMENNT GJALD:
Fullt pláss
22.487 kr.
Hálft pláss (allt að 3 dagar í viku)
12.927 kr.
EINSTÆÐIR:
Fullt pláss
17.549 kr.
Hálft pláss (allt að 3 dagar í viku)
10.088 kr.
SYSTKINAAFSLÁTTUR:
50% fyrir annað barn m.v. fulla vistun
11.244 kr.
100% fyrir þriðja barn
Innifalið í mánðargjaldi er síðdegishressing/matarkostnaður

Gjaldskrá Ferðaþjónustu - ferilbíll

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 76. fundi fjölskylduráðs Norðurþings 26. október 2020 og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings 1. desember 2020.

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021. 

Ferðaþjónusta aldraðra
500 kr. hver ferð.
ef farið fleiri en 16 ferðir á mánuði greiðast 1000 kr. fyrir hverja ferð
Ferðaþjónusta fatlaðra
Á milli kl. 08:00 - 16:00
0 kr.
Á öðrum tíma
Greiðist gjald sem stendur undir kostnaði launa og eldsneytis.

Gjaldskrá - stuðningsfjölskylda

Prenta gjaldskrá

 

Samþykkt á 76. fundi fjölskylduráðs Norðurþings 26. október 2020 og staðfest í sveitarstjórn Norðurþings 1. desember 2020.

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021.

STUÐNINGSFJÖLSKYLDUR SKV. BARNAVERNDARLÖGUM
pr. sólarhring
22.675 kr.
Álagsgjald
29.445 kr.
STUÐNINGSFJÖLSKYLDUR SKV. LÖGUM UM FATLAÐ FÓLK
Umönnunarflokkur 1
40.545 kr.
Umönnunarflokkur 2
32.375 kr.
Umönnunarflokkur 3
24.160 kr.