Fara í efni

Deiliskipulag Fiskeldis í Haukamýri

Málsnúmer 202202058

Vakta málsnúmer

Skipulags- og framkvæmdaráð - 119. fundur - 22.02.2022

Fiskeldið Haukamýri óskar umfjöllunar um tillögu að skipulags- og matslýsingu fyrir fiskeldi í Haukamýri á iðnaðarsvæði I4. Skipulags- og matslýsingin er unnin af Landslagi.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að kynna skipulagslýsinguna skv. ákvæðum skipulagslaga eins og hún er lögð fram.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 123. fundur - 05.04.2022

Nú er lokið kynningu skipulagslýsingar vegna fiskeldis í Haukamýri við Húsavík. Umsagnir og athugasemdir bárust frá Fiskistofu (30. mars), Samgöngustofu (29. mars), Vegagerðinni (28. mars), Skipulagsstofnun (24. mars), Veðurstofu Íslands (24. mars), Umhverfisstofnun (24. mars), Náttúrufræðistofnun Íslands (23. mars), Náttúruverndarnefnd Þingeyinga (17. mars), Minjastofnun (15. mars) og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra (22. mars).
Skipulags- og framkvæmdaráð þakkar þær umsagnir sem bárust og felur skipulagsráðgjafa að hafa þær til hliðsjónar við mótun tillögu að deiliskipulagi svæðisins.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 136. fundur - 18.10.2022

Ómar Ívarsson hjá Landslagi, f.h. Fiskeldisins Haukamýri, óskar eftir að tillaga að deiliskipulagi fiskeldisstöðvarinnar í Haukamýri verði afgreidd í lögbundið auglýsingar- og kynningarferli. Fyrir liggur tillaga að deiliskipulagi, uppdráttur á blaðstærð A2 og greinargerð í A4 hefti.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt skv. ákvæðum skipulagslaga eins og hún var lögð fyrir.

Sveitarstjórn Norðurþings - 127. fundur - 27.10.2022

Á 136. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað:

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt skv. ákvæðum skipulagslaga eins og hún var lögð fyrir.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 142. fundur - 20.12.2022

Nú er lokið kynningu deiliskipulagstillögu að fiskeldi í Haukamýri við Húsavík. Umsagnir bárust frá 1. Náttúrufræðistofnun, 2. Umhverfisstofnun, 3. Samgöngustofu, 4. Vegagerðinni, 5. Fiskistofu og 6. Minjastofnun. Samgöngustofa, Vegagerðin, Fiskistofa og Minjastofnun gera ekki athugasemdir við skipulagstillöguna.
1.1. Náttúrufræðistofnun ítrekar að áskorun fiskeldis muni vera vegna frárennslis- og úrgangsmála en telur jákvætt að kröfur séu gerðar til vöktunar þar að lútandi, eins og nánar er skilgreint í greinargerð.
1.2. Náttúrufræðistofnun telur æskilegt að gerðar séu athuganir á gróðurfari og fuglalífi í tengslum við áframhaldandi vinnu deiliskipulags.
2.1. Umhverfisstofnun bendir á að gera þarf grein fyrir hvar frárennslislögn liggur. Ennfremur skuli sýna núverandi og fyrirhuguð mannvirki á uppdrættinum.
2.2. Gera þarf grein fyrir brú yfir Haukamýrarlækinn á skipulagsuppdrætti.
2.3. Umhverfisstofnun bendir á að skv. skipulaginu sé horft til þess að raska vistgerðum með hátt verndargildi við aukið umfang fiskeldisins austan Haukamýrarlækjar. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að raska sem minnst þeim vistgerðum og bendir á að mögulegt sé að afmarka byggingarreiti í samræmi við verndargildi vistgerða.
2.4. Umhverfisstofnun bendir á að ef ómögulegt reynist að uppfylla ákvæði 2. mgr. 9. gr. reglugerðar nr. 789/1999 um fráveitur og skólp, þá sé heimilt að leggja til aðrar lausnir sem heilbrigðisnefnd metur fullnægjandi.
2.5. Að mati Umhverfisstofnunar getur aukin hreinsun fráveitu minnkað þann fjölda fugla sem sækir í æti við útrás.
2.6. Umhverfisstofnun bendir á að fyrsta vatnaáætlun Íslands var staðfesti í apríl 2022 og er markmið að vernda allt vatn og vistkerfi þess. Öll vatnshlot eiga að halda umhverfismarkmiðum sínum og ástand þeirra má ekki rýrna. Stofnunin telur mikilvægt að fjalla um vatnshlotið í skipulagstillögunni og hvernig hún samræmist ákvæðum laga um stjórn vatnamála.
2.7. Umhverfisstofnun telur að gera þurfi grein fyrir hvað gert verður við lífrænan úrgang frá fiskeldinu. Stofnunin bendir jafnframt á að efni síað úr frárennsli fiskeldis innihaldi umtalsvert köfnunarefni og fosfór og sé því hentugt til endurnýtingar.

Skipulags- og framkvæmdaráð þakkar fram komnar athugasemdir og ábendingar.

1.1. Ráðið tekur undir sjónarmið um að megináskorun við rekstur fiskeldisstöðvar á þessum stað felist í frárennslismálum. Fiskeldi hefur verið rekið á þessum stað um áratugaskeið án þess að verulegar athugasemdir hafi verið gerðar við fráveitu. Þó liggur fyrir að talsvert af máfum af algengum tegundum hefur sótt í frárennslið. Þar eru einkum áberandi silfurmáfar, bjartmáfar, hettumáfar og svartbakar. Ráðið telur að fyrirhuguð hreinsun á fráveituvatni muni að líkindum draga úr mengun fráveitunnar þrátt fyrir umtalsverða aukningu í framleiðslu. Sérstaklega telur ráðið að síun fráveituvatnsins muni draga úr næringu fyrir máfa í frárennsli stöðvarinnar.
1.2. Fyrirliggjandi skipulagstillaga gerir ráð fyrir að 0,5-1 ha af röskuðu raklendi á NA-hluta skipulagssvæðisins verði spillt við fyrirhugaða uppbyggingu. Þrátt fyrir fyrri röskun er það svæði vel gróið náttúrulegum gróðri, að mestu rakt/blautt graslendi ríkt af víði. Flatarmál svæðisins er vel innan viðmiðunarmarka vegna sérstakrar verndar skv. staflið a í 61. gr. náttúruverndarlaga (2 ha). Fuglalíf svæðisins er ágætlega þekkt, en það einkennist af algengum tegundum á landsvísu eins og skógarþröstum, þúfutittlingum og hrossagaukum og þar engar fágætar tegundir að finna. Svæðið hefur til skamms tíma verið skilgreint sem iðnaðarsvæði og er umkringt þessháttar starfsemi sem rýrir verndargildi þess. Ráðið tekur ekki undir sjónarmið um að þörf sé frekari rannsókna á lífríki svæðisins vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar.
2.1. Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsfulltrúa að gera tillögu að legu stofnlagna fráveitu á skipulagsuppdrátt og umfjöllun í greinargerð. Ennfremur verði núverandi mannvirki færð inn á skipulagsuppdrátt með skýrum hætti. Ráðið telur að ágætlega sé gerð grein fyrir fyrirhugaðri uppbyggingu í greinargerð deiliskipulagstillögunnar.
2.2. Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gera tillögu að umfjöllun um þverun Haukamýrarlækjar á uppdrætti og í greinargerð.
2.3. Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir sjónarmið um að forðast beri óþarfa röskun þeirra svæða sem gróin eru náttúrulegum raklendisgróðri. Á hinn bóginn telur ráðið ekki tilefni til að undanskilja þennan hluta iðnaðarsvæðisins alfarið við uppbyggingu. Ráðið felst því á að bæta setningu í kafla 4.5. í greinargerð "Við hönnun mannvirkja á byggingarreit D sem og framkvæmdir á reitnum verði horft til þess að varðveita sem mest staðargróður og forðast allt óþarfa rask".
2.4. Skipulags- og framkvæmdaráð telur að óraunhæft sé að leggja fráveitu frá fiskeldinu með lögn út í sjó. Svæðið er brimasamt og verulegt rask myndi fylgja uppbyggingu fullnægjandi mannvirkja í sjó. Því er það vilji ráðsins að leitað verði annara lausna á fráveitu sem heilbrigðisnefnd telur fullnægjandi.
2.5. Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir sjónarmið um að aukin hreinsun fráveitu sé líkleg til að draga úr ásókn máfa í fráveitu frá fyrirtækinu.
2.6. Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsfulltrúa að gera tillögu að umfjöllun um vatnshlot í greinargerð.
2.7. Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsfulltrúa að gera tillögu að umfjöllun um lífrænan úrgang frá fiskeldinu í greinargerð. Horft verði til nýtingar úrgangsins til landgræðslu.

Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsfulltrúa að gera tillögu að ofangreindum breytingum skipulagstillögunnar og leggja fyrir ráðið að nýju í janúar 2023.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 143. fundur - 10.01.2023

Á fundi sínum þann 20. desember s.l. fjallaði skipulags- og framkvæmdaráð um athugasemdir sem bárust við kynningu deiliskipulags fiskeldis í Haukamýri við Húsavík. Á fundinum fól ráðið skipulagsfulltrúa að vinna tillögu að breytingum deiliskipulagstillögunnar á grundvelli afstöðu ráðsins til einstakra athugasemda eins og nánar er bókað í fundargerðinni. Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti endurskoðaða tillögu að deiliskipulagi til samræmis við bókun ráðsins frá 20. desember.
Skipulags- og framkvæmdaráð telur breytingar skipulagstillögunnar til samræmis við bókun ráðsins 20. desember og leggur því til við sveitarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar hafa verið. Skipulagsfulltrúa verði falið að vinna að gildistöku deiliskipulagsins.

Sveitarstjórn Norðurþings - 130. fundur - 19.01.2023

Á 143. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað:

Skipulags- og framkvæmdaráð telur breytingar skipulagstillögunnar til samræmis við bókun ráðsins 20. desember og leggur því til við sveitarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar hafa verið. Skipulagsfulltrúa verði falið að vinna að gildistöku deiliskipulagsins.
Til máls tóku: Soffía og Áki.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 149. fundur - 07.03.2023

Með bréfi dags. 24. febrúar óskar Skipulagsstofnun eftir lagfæringum á deiliskipulagsuppdrætti fyrir fiskeldi í Haukamýri. Skipulagsfulltrúi kynnti tillögu að leiðréttingunum þar sem komið er til móts við sjónarmið stofnunarinnar.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagið verði samþykkt með þeim lagfæringum sem gerðar hafa verið.

Sveitarstjórn Norðurþings - 132. fundur - 16.03.2023

Á 149. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað:

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagið verði samþykkt með þeim lagfæringum sem gerðar hafa verið.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs samhljóða.