Fara í efni

Skipulags- og framkvæmdaráð

138. fundur 08. nóvember 2022 kl. 13:00 - 16:30 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
 • Soffía Gísladóttir formaður
 • Kristinn Jóhann Lund aðalmaður
 • Eysteinn Heiðar Kristjánsson aðalmaður
 • Birkir Freyr Stefánsson varamaður
  Aðalmaður: Áki Hauksson
 • Kolbrún Heiða Valbergsdóttir varaformaður
 • Reynir Ingi Reinhardsson áheyrnarfulltrúi
  Aðalmaður: Ísak Már Aðalsteinsson
Starfsmenn
 • Gaukur Hjartarson skipul.- og byggingarfulltrúi
 • Jónas Hreiðar Einarsson framkv.- og þjónustufulltrúi
 • Sigurdís Sveinbjörnsdóttir Ritari
Fundargerð ritaði: Sigurdís Sveinbjörnsdóttir aðstoðarmaður skipulags- og byggingarfulltrúa
Dagskrá

1.Verkefni vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis

Málsnúmer 202111014Vakta málsnúmer

Á fundinn komu forsvarsmenn Íslenska Gámafélagsins til að ræða framtíðarsýn sorpmála í Norðurþingi.
Skipulags-og framkvæmdaráð þakkar forsvarsmönnum Íslenska Gámafélagsins fyrir kynninguna.

2.Umhverfisstefna Norðurþings

Málsnúmer 201707063Vakta málsnúmer

Á fundinn kom Þorkell Lindberg Þórarinsson frá Náttúrustofu Norðurlands eystra til að gera grein fyrir ráðgjafavinnu í tengslum við Umhverfisstefnu Norðurþings.
Skipulags- og framkvæmdarráð þakkar Þorkeli Lindberg Þórarinssyni fyrir komuna á fundinn.

3.Refa- og minkaveiði í Norðurþingi 2022

Málsnúmer 202210111Vakta málsnúmer

Fyrir Skipulags- og framkvæmdaráði liggja núverandi samningar um refa-og minkaveiði í Norðurþingi.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að gera drög að formi nýrra samninga og leggja fyrir ráðið.

4.Breyting á deiliskipulagi fyrir eldisstöð Rifós í Kelduhverfi

Málsnúmer 202205062Vakta málsnúmer

Nú er lokið kynningu á breytingu deiliskipulags fyrir fiskeldi Rifóss að Lóni í Kelduhverfi. Umsagnir bárust frá Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, Minjastofnun, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, Vegagerðinni og Fiskistofu.

1. Náttúrufræðistofnun telur að í ljósi staðsetningar byggingarreita muni fyrirhugaðar framkvæmdir ekki valda raski á sérstökum hraunmyndunum. Stofnunin nefnir einnig að ferlaufungur, planta á válista Náttúrufræðistofnunar, hafi fundist í nágrenni skipulagssvæðis og að mögulegt sé að hana sé að finna innan framkvæmdasvæðis. Almennt beri að vanda allar framkvæmdir og forðast óþarfa rask.

2. Umhverfisstofnun bendir á að skipulagssvæðið sé á nútímahrauni sem nýtur sérstakrar verndar skv. 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Stofnunin bendir á að skylt sé að afla framkvæmdaleyfis og eftir atvikum byggingarleyfis vegna allra framkvæmda á landi sem nýtur sérstakrar verndar. Við mat á leyfisumsókn ber að vega saman mikilvægi náttúruminja sem í húfi eru og hagsmuni af fyrirhugaðri framkvæmd. Við matið skuli tekið mið af mikilvægi minjanna og sérstöðu í íslensku og alþjóðlegu samhengi. Ákveði leyfisveitandi að veita leyfi skal hann með vísan í 5. mgr. 61. gr. náttúruverndarlaga rökstyðja þá ákvörðun sérstaklega og gera grein fyrir öðrum kostum sem skoðaðir voru við útfærslur framkvæmdarinnar. Afrit af útgefnu leyfi skal sent Umhverfisstofnun.

3. Skipulagsstofnun telur að þrennt þurfi að skýra nánar í skipulaginu: 1. Skýrt þarf að vera í tillögunni hvort gistiskálar séu varanlegir bústaðir eða tímabundnar starfsmannaíbúðir. 2. Áður en deiliskipulag tekur gildi þarf að liggja fyrir undanþága frá skipulagsreglugerð vegna fjarlægðar byggingarreits frá stofn- /tengivegum. 3. Gera þarf grein fyrir hvað núverandi hús yfir ker innan byggingarreits er stórt og hvað sé heimilt að byggja mikið við það. Gera þarf grein fyrir heildarbyggingarmagni innan reitsins.

4. Minjastofnun telur að gera þurfi grein fyrir aldursfriðuðum minjum og lagalegri stöðu þeirra í greinargerð með skipulaginu. Ekki má raska fornleifum við fyrirhugaðar framkvæmdir. Setja þarf litrík flögg umhverfis allar minjar á framkvæmdatíma til að tryggja að umferð vinnuvéla og ökutækja fari ekki yfir skráðar minjar eða að þeim verði raskað af vangá.

5. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða breytingu á deiliskipulaginu en minnir á umsögn HNE frá 17. janúar 2020.

6. Vegagerðin kemur með ábendingar í þremur liðum: 1. Sýna skal veghelgunarsvæði á skipulagsuppdrætti. 2. Æskilegt er að hafa tengingar við þjóðvegi sem fæstar og samnýta þær tengingar sem fyrir eru. 3. Skv. skipulagsreglugerð skal ekki byggja íbúðir eða frístundahús nær héraðsvegi en 50 m. Séu hús nær vegi en segir í skipulagsreglugerð mun Vegagerðin ekki koma að aðgerðum síðar vegna óþæginda frá vegi og umferð.

7. Fiskistofa telur að bygging starfsmannahúss sé ekki líkleg til að hafa áhrif á lax- eða silungsveiðihagsmuni. Fiskistofa bendir þó á að framkvæmdir í eða við veiðivatn, allt að 100 frá bakka kunni að vera háðar leyfi Fiskistofu sbr. 33. gr. laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði.

Skipulags- og framkvæmdaráð þakkar innsendar umsagnir.

1. Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir sjónarmið um að fyrirhugaðar framkvæmdir á skipulagssvæðinu séu ekki líklegar til að raska sérstökum hraunmyndunum, sbr. greinargerð. Ráðið telur umsögnina ekki gefa tilefni til breytinga á skipulagstillögunni.

2. Skipulags- og framkvæmdaráð telur að ekki sé að finna á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði sérstakar hraunmyndanir sem vernda þarf með ákvæðum 61. gr. náttúruverndarlaga eins og staðháttalýsing greinargerðar ber með sér. Engu að síður telur ráðið rétt að árétta í greinargerð að lágmarka skuli rask á sýnilegu hrauni á svæðinu.

3. Skipulags- og framkvæmdaráð telur umsagnir Skipulagsstofnunar gefa tilefni til eftirfarandi viðbragða: 3.1. Skilgreina þarf í greinargerð að fyrirhuguð starfsmannahús séu varanlegar byggingar sem ætlaðar eru undir tímabundna búsetu starfsmanna fiskeldisins. 3.2. Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að leita samþykkis ráðuneytis fyrir undanþágu vegna nálægðar byggingarreits starfsmannahúsa við héraðsveg. 3.3. Færa þarf inn í greinargerð stærð fyrirliggjandi húss yfir ker innan byggingarreits og hvað heimilt sé að byggja við það. Ennfremur skal í greinargerð gera grein fyrir heildarbyggingarmagni innan reitsins.

4. Gera skal grein fyrir aldursfriðuðum minjum og lagarlegri stöðu þeirra í greinargerð skipulagsins. Ennfremur skal setja í skipulagi kvaðir um að setja þurfi upp litrík flögg umhverfis allar minjar á framkvæmdatíma til að tryggja að umferð vinnuvéla og ökutækja raski ekki minjunum.

5. Umsögn Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra gefur ekki tilefni til breytinga skipulagstillögunnar.

6. Að ábendingu Vegagerðar skal færa veghelgunarsvæði inn á skipulagsuppdrátt. Til að lágmarka rask á nútímahrauni telur skipulags- og framkvæmdaráð rétt að halda tveimur tengingum frá héraðveginum að lóðinni eins og skipulagstillaga sýnir. Sótt verður um undanþágu vegna nálægðar byggingarreita við héraðsveg.

7. Skipulags- og framkvæmdaráð telur umsögn Fiskistofu ekki gefa tilefni til breytinga á skipulagstillögunni.

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan með ofangreindum breytingum verði samþykkt og að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa gildistöku deiliskipulagsbreytingarinnar.

5.Breyting á aðalskipulagi Norðurþings vegna jarðstrengs

Málsnúmer 202208126Vakta málsnúmer

Nú er lokið kynningu skipulagslýsingar vegna breytingar á aðalskipulagi Norðurþings vegna jarðstrengs. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Minjastofnun, Náttúrufræðistofnun, Skipulagsstofnun og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra.

1. Minjastofnun telur ekki tilefni til endurskoðunar fornleifaskráningar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Afstaða minja og línulagna verður skoðuð betur þegar Minjastofnun fær verkefnið til umsagnar á síðari stigum skipulagsverkefnisins.

2. Náttúrufræðistofnun mun veita umsögn um aðalskipulagsbreytinguna þegar hún verður til kynningar en bendir á þessu stigi á umsögn stofnunarinnar til Skipulagsstofnunar, dags. 1. september 2022, um matsskyldu framkvæmdarinnar.

3. Umhverfisstofnun telur að á vissum svæðum í bæði Norðurþingi og Þingeyjarsveit hefði upphafleg áætlun um styrkingar Kópaskerslínu með stálmöstrum verið betri kostur umhverfislega en jarðstrengur sem nú er fyrirhugaður. Stofnunin telur betra að færa strengleið af Presthólahrauni í laus jarðlög utan við hraunið.

4. Skipulagsstofnun bendir á að í greinargerð tillögunnar þarf að gera grein fyrir því hvaða brýnu samfélagshagsmunir réttlæta röskun Skildingahrauns. Auk þess þarf að gera grein fyrir öðrum valkostum sem skoðaðir hafa verið fyrir lagningu jarðstrengs og hvers vegna þeir koma ekki til álita.

5.Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra telur að framkvæmdin eins og henni er lýst geri nægjanlega grein fyrir efnisþáttum.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að koma umsögnunum til skipulagsráðgjafa til nánari úrvinnslu.

6.Umsókn um leyfi fyrir gróðurhúsi við Litlagerði 2

Málsnúmer 202211015Vakta málsnúmer

Hreinn Hjartarson og Margrét Björnsdóttir óska eftir heimild til að reisa 22 m² gróðurhús í sínum garði. Meðfylgjandi erindi er loftmynd sem sýnir fyrirhugaða afstöðu hússins, mynd af fyrirhuguðu útliti og undirritað samþykki tveggja næstu nágranna.

Gaukur vék af fundi við afgreiðslu þessa erindis.
Skipulags- og framkvæmdaráð heimilar byggingarfulltrúa að veita leyfi fyrir umbeðinni framkvæmd.
Fylgiskjöl:

7.Umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við Djúpadalsveg 16 í Þverárdal

Málsnúmer 202210085Vakta málsnúmer

Óskað er eftir byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við frístundahús í Þverárdal. Fyrir fundi liggur teikning af fyrirhugaðri viðbyggingu, unnin af Ragnari F Guðmundssyni arkiktekt. Stærð viðbyggingar er 19,0 m² og húsið verður eftir stækkun 57 m².
Skipulags- og framkvæmdaráð telur fyrirhugaða byggingu í samræmi við deiliskipulag sem samþykkt var af sveitarstjórn Öxarfjarðarhrepps í október 1993 og heimilar skipulags- og byggingarfulltrúa að veita byggingarleyfi fyrir viðbyggingunni.

8.Framkvæmdaáætlun 2023

Málsnúmer 202210015Vakta málsnúmer

Til kynningar er framkvæmdaráætlun 2023.
Skipulags- og framkvæmdaráð vísar framkvæmdaáætlun 2023 til byggðaráðs og óskar eftir 85 milljónum króna aukningu í framkvæmdafé þannig að heildarframkvæmdafé 2023 verði 585 milljónir.

Fundi slitið - kl. 16:30.